• dai hoc phan thiet tuyen sinh dot 1 nam 2018
  • sinh vien ke nap dang
Get Adobe Flash player

TRƯỜNG ĐẠI HỌC PHAN THIẾT

PHÒNG QLĐT VÀ CTSV

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

  Bình Thuận, ngày 30 tháng 07 năm 2018


KẾT QUẢ XÉT CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆP

ĐỢT 2 NĂM 2018

STT HỌ VÀ TÊN NGÀY SINH GỚI TÍNH DÂN TỘC QUỐC TỊCH NƠI SINH NGÀNH TỐT NGHIỆP NĂM TỐT NGHIỆP XẾP LOẠI HỆ KHÓA
1 Nguyễn Thị Kim Phượng 22/05/1992 Nữ Kinh VN Bình Thuận Công nghệ thông tin 2018 Khá Đại học 2010-2014
2 Nguyễn Thị  Liền 02/06/1993 Nữ Kinh VN Bình Thuận Ngôn ngữ Anh 2018 Trung Bình Đại học 2011-2015
3 Bá Đình  Xuân 15/01/1993 Nam Chăm VN Bình Thuận Tài chính - Ngân hàng 2018 Trung Bình Đại học 2011-2015
4 Nguyễn Kim Hằng 25/06/1995 Nữ Kinh VN Bình Thuận Ngôn ngữ Anh 2018 Trung Bình Đại học 2013-2017
5 Huỳnh Hoài Bảo 26/02/1994 Nam Kinh VN Bình Thuận Kế toán 2018 Khá Đại học 2013-2017
6 Hồ Thành Quốc 12/11/1994 Nam Kinh VN Bình Thuận Công nghệ thông tin 2018 TB Đại học 2013-2017
7 Đặng Thị Thủy Ngân 06/10/1993 Nữ Kinh VN Bình Thuận Quản trị khách sạn 2018 Trung Bình Đại học 2013-2017
8 Trần Thị Vân An 20/05/1996 Nữ Kinh VN Bình Thuận Ngôn ngữ Anh 2018 TB Đại học 2014-2018
9 Trần Thị Ngọc Dung 09/09/1994 Nữ Kinh VN Bình Thuận Ngôn ngữ Anh 2018 TB Đại học 2014-2018
10 Nguyễn Thị Thu Duyên 20/02/1996 Nữ Kinh VN Bình Thuận Ngôn ngữ Anh 2018 KHÁ Đại học 2014-2018
11 Lê Thị Thúy Duyên 14/03/1996 Nữ Kinh VN Bình Thuận Ngôn ngữ Anh 2018 KHÁ Đại học 2014-2018
12 Nguyễn Thị Mỹ Hằng 16/02/1995 Nữ Kinh VN Bình Thuận Ngôn ngữ Anh 2018 KHÁ Đại học 2014-2018
13 Trương Thanh Hằng 27/03/1996 Nữ Kinh VN Bình Thuận Ngôn ngữ Anh 2018 GiỎI Đại học 2014-2018
14 Vương Thảo Minh 26/02/1996 Nữ Kinh VN Bình Thuận Ngôn ngữ Anh 2018 GiỎI Đại học 2014-2018
15 Phạm Thị Ngọc Mỹ 08/07/1996 Nữ Kinh VN Bình Thuận Ngôn ngữ Anh 2018 TB Đại học 2014-2018
16 Trần Thị Thanh Ngân 09/04/1996 Nữ Kinh VN Bình Thuận Ngôn ngữ Anh 2018 KHÁ Đại học 2014-2018
17 Đỗ Thanh Huyền Ngọc 20/05/1996 Nữ Kinh VN Bình Thuận Ngôn ngữ Anh 2018 KHÁ Đại học 2014-2018
18 Nguyễn Thị Thu Quỳnh 08/09/1996 Nữ Kinh VN Bình Thuận Ngôn ngữ Anh 2018 GiỎI Đại học 2014-2018
19 Trần Nguyễn Anh Thư 09/10/1996 Nữ Kinh VN Bình Thuận Ngôn ngữ Anh 2018 TB Đại học 2014-2018
20 Phạm Phương Thương 28/07/1996 Nữ Kinh VN Bình Thuận Ngôn ngữ Anh 2018 KHÁ Đại học 2014-2018
21 Nguyễn Thị Kim Thúy 19/05/1996 Nữ Kinh VN Bình Thuận Ngôn ngữ Anh 2018 KHÁ Đại học 2014-2018
22 Phạm Thị Như Trâm 06/11/1995 Nữ Kinh VN Bình Thuận Ngôn ngữ Anh 2018 TB Đại học 2014-2018
23 Ngô Thị Huyền Trang 04/02/1996 Nữ Kinh VN Bình Thuận Ngôn ngữ Anh 2018 KHÁ Đại học 2014-2018
24 Nguyễn Hoàng Thanh Trúc 29/06/1996 Nữ Kinh VN Bình Thuận Ngôn ngữ Anh 2018 KHÁ Đại học 2014-2018
25 Phạm Diệu Tường 07/05/1996 Nữ Kinh VN Bình Thuận Ngôn ngữ Anh 2018 TB Đại học 2014-2018
26 Hồ Phương Uyên 06/09/1996 Nữ Kinh VN Bình Thuận Ngôn ngữ Anh 2018 KHÁ Đại học 2014-2018
27 Nguyễn Thị Thu Vân 06/07/1996 Nữ Ra- Glai VN Bình Thuận Ngôn ngữ Anh 2018 KHÁ Đại học 2014-2018
28 Nguyễn Thị Thùy Vân 25/04/1996 Nữ Kinh VN Bình Thuận Ngôn ngữ Anh 2018 KHÁ Đại học 2014-2018
29 Đặng Thị Diệu Vân 06/03/1996 Nữ Kinh VN Bình Thuận Ngôn ngữ Anh 2018 KHÁ Đại học 2014-2018
30 Trần Thị Tuyết Vân 20/11/1996 Nữ Kinh VN Bình Thuận Ngôn ngữ Anh 2018 KHÁ Đại học 2014-2018
31 Chu Thị Mỹ Lan Anh 19/06/1995 Nữ Tày VN Đăk Lăk Ngôn ngữ Anh 2018 TB Đại học 2014-2018
32 Hà Đặng Kỳ Duyên 02/10/1996 Nữ Kinh VN Bình Thuận Ngôn ngữ Anh 2018 KHÁ Đại học 2014-2018
33 Hà Triệu Giang 29/10/1996 Nữ Kinh VN Bình Thuận Ngôn ngữ Anh 2018 TB Đại học 2014-2018
34 Nguyễn Thị Thanh Huyền 20/01/1996 Nữ Kinh VN Bình Thuận Ngôn ngữ Anh 2018 TB Đại học 2014-2018
35 Trần Thị Bích Ngân 31/07/1996 Nữ Kinh VN Bình Thuận Ngôn ngữ Anh 2018 KHÁ Đại học 2014-2018
36 Bùi Xuân Nghi 01/09/1996 Nam Kinh VN Bình Thuận Ngôn ngữ Anh 2018 KHÁ Đại học 2014-2018
37 Nguyễn Thị Ngọc 16/04/1996 Nữ Kinh VN Bình Thuận Ngôn ngữ Anh 2018 KHÁ Đại học 2014-2018
38 Nguyễn Thị Bích Ngọc 10/06/1996 Nữ Kinh VN Bình Thuận Ngôn ngữ Anh 2018 TB Đại học 2014-2018
39 Nguyễn Ngọc Thảo Nguyên 15/05/1996 Nữ Kinh VN Bình Thuận Ngôn ngữ Anh 2018 KHÁ Đại học 2014-2018
40 Tô Thị Hồng Nhung 23/11/1995 Nữ Kinh VN Bình Thuận Ngôn ngữ Anh 2018 KHÁ Đại học 2014-2018
41 Trần Thị Kim Tâm 01/01/1996 Nữ Kinh VN Bình Thuận Ngôn ngữ Anh 2018 KHÁ Đại học 2014-2018
42 Trần Thị Thanh Thanh 05/07/1993 Nữ Kinh VN Bình Thuận Ngôn ngữ Anh 2018 KHÁ Đại học 2014-2018
43 Phạm Thị Kim Thu 09/09/1996 Nữ Kinh VN Bình Thuận Ngôn ngữ Anh 2018 KHÁ Đại học 2014-2018
44 Trần Nguyễn Minh Thư 26/10/1995 Nữ Kinh VN Bình Thuận Ngôn ngữ Anh 2018 KHÁ Đại học 2014-2018
45 Trần Thị Thủy Tiên 16/07/1996 Nữ Kinh VN Bình Thuận Ngôn ngữ Anh 2018 KHÁ Đại học 2014-2018
46 Bùi Nữ Thanh Trang 04/07/1996 Nữ Kinh VN Bình Thuận Ngôn ngữ Anh 2018 KHÁ Đại học 2014-2018
47 Nguyễn Hồ Quốc Trinh 01/01/1996 Nữ Kinh VN Bình Thuận Ngôn ngữ Anh 2018 KHÁ Đại học 2014-2018
48 Phạm Lê Khánh Vy 06/10/1996 Nữ Kinh VN Bình Thuận Ngôn ngữ Anh 2018 TB Đại học 2014-2018
49 Nguyễn Việt Xuân 30/03/1995 Nữ Kinh VN Bình Thuận Ngôn ngữ Anh 2018 KHÁ Đại học 2014-2018
50 Nguyễn Thị Hương Giang 13/09/1995 Nữ Kinh VN Bình Thuận Ngôn ngữ Anh 2018 KHÁ Đại học 2014-2018
51 Trần Lê Bảo Hân 18/03/1996 Nữ Kinh VN Bình Thuận Ngôn ngữ Anh 2018 KHÁ Đại học 2014-2018
52 Nguyễn Phương Hằng 03/10/1983 Nữ Kinh VN Bình Thuận Ngôn ngữ Anh 2018 KHÁ Đại học 2014-2018
53 Phạm Mỹ  Hảo 10/02/1996 Nữ Kinh VN Bình Thuận Ngôn ngữ Anh 2018 KHÁ Đại học 2014-2018
54 Lê Thị Ngọc Hảo 31/10/1996 Nữ Kinh VN Bình Thuận Ngôn ngữ Anh 2018 KHÁ Đại học 2014-2018
55 Huỳnh Thị Mỹ Linh 14/12/1996 Nữ Kinh VN Bình Định Ngôn ngữ Anh 2018 KHÁ Đại học 2014-2018
56 Nguyễn Lâm Yến Nhi 21/07/1995 Nữ Kinh VN Tp. Hồ Chí Minh Ngôn ngữ Anh 2018 TB Đại học 2014-2018
57 Trần Thị Tuyết Nữ 25/07/1996 Nữ Kinh VN Bình Thuận Ngôn ngữ Anh 2018 TB Đại học 2014-2018
58 Nguyễn Thị Kim Thanh 24/02/1996 Nữ Kinh VN Bình Thuận Ngôn ngữ Anh 2018 KHÁ Đại học 2014-2018
59 Huỳnh Thị Thảo 25/02/1996 Nữ Kinh VN Bình Thuận Ngôn ngữ Anh 2018 KHÁ Đại học 2014-2018
60 Nguyễn Thị Hoàng Thi 11/07/1996 Nữ Kinh VN Bình Thuận Ngôn ngữ Anh 2018 TB Đại học 2014-2018
61 Nguyễn Thị Huỳnh Thư 03/03/1995 Nữ Kinh VN Bình Thuận Ngôn ngữ Anh 2018 TB Đại học 2014-2018
62 Lê Thị Quỳnh  Trầm 04/08/1996 Nữ Kinh VN Bình Thuận Ngôn ngữ Anh 2018 TB Đại học 2014-2018
63 Nguyễn Thị Yến 20/08/1996 Nữ Kinh VN Bình Thuận Ngôn ngữ Anh 2018 TB Đại học 2014-2018
64 Nguyễn Thị Kim Anh 10/12/1996 Nữ Kinh VN Bình Thuận Kế toán 2018 KHÁ Đại học 2014-2018
65 Nguyễn Thị Ngọc Cẩm 04/06/1996 Nữ Kinh VN Bình Thuận Kế toán 2018 KHÁ Đại học 2014-2018
66 Nguyễn Trần Mỹ Duyên 07/08/1996 Nữ Kinh VN Bình Thuận Kế toán 2018 TB Đại học 2014-2018
67 Nguyễn Võ Thị Mỹ Duyên 23/07/1996 Nữ Kinh VN Bình Thuận Kế toán 2018 GiỎI Đại học 2014-2018
68 Vũ Thị Thu 08/01/1996 Nữ Kinh VN Thái Bình Kế toán 2018 GiỎI Đại học 2014-2018
69 Nguyễn Võ Ngọc Hân 01/04/1995 Nữ Kinh VN Bình Thuận Kế toán 2018 KHÁ Đại học 2014-2018
70 Đoàn Thị Hiền 15/04/1996 Nữ Kinh VN Bình Thuận Kế toán 2018 KHÁ Đại học 2014-2018
71 Trần Thị Mỹ Hiền 1996 Nữ Kinh VN Bình Thuận Kế toán 2018 KHÁ Đại học 2014-2018
72 Nguyễn Thị Hoa 23/12/1996 Nữ Kinh VN Bình Thuận Kế toán 2018 KHÁ Đại học 2014-2018
73 Nguyễn Thị Bích Huệ 11/12/1995 Nữ Kinh VN Bình Thuận Kế toán 2018 KHÁ Đại học 2014-2018
74 Nguyễn Thị Mỵ Lin 06/06/1996 Nữ Kinh VN Bình Thuận Kế toán 2018 KHÁ Đại học 2014-2018
75 Trương Hải Nghiêm 10/11/1996 Nữ Kinh VN Bình Thuận Kế toán 2018 KHÁ Đại học 2014-2018
76 Lê Thị Thảo Nguyên 07/06/1996 Nữ Kinh VN Bình Thuận Kế toán 2018 TB Đại học 2014-2018
77 Nguyễn Mỹ Phượng 27/09/1996 Nữ Kinh VN Bình Thuận Kế toán 2018 KHÁ Đại học 2014-2018
78 Trần Phú Quý 27/09/1996 Nam Kinh VN Bình Thuận Kế toán 2018 KHÁ Đại học 2014-2018
79 Phạm Thị Kim Sen 10/10/1996 Nữ Kinh VN Bình Thuận Kế toán 2018 KHÁ Đại học 2014-2018
80 Trương Thúy Thanh 25/07/1996 Nữ Kinh VN Bình Thuận Kế toán 2018 TB Đại học 2014-2018
81 Nguyễn Thịnh Thạnh 27/01/1995 Nam Kinh VN Bình Thuận Kế toán 2018 KHÁ Đại học 2014-2018
82 Trần Thị Thảo 03/12/1996 Nữ Kinh VN Bình Thuận Kế toán 2018 KHÁ Đại học 2014-2018
83 Nguyễn Thị Thọ 09/01/1996 Nữ Kinh VN Bình Thuận Kế toán 2018 KHÁ Đại học 2014-2018
84 Nguyễn Thị Minh Thư 20/10/1996 Nữ Kinh VN Bình Thuận Kế toán 2018 TB Đại học 2014-2018
85 Đỗ Thị Ngọc Trâm 10/05/1996 Nữ Kinh VN Bình Thuận Kế toán 2018 KHÁ Đại học 2014-2018
86 Nguyễn Thùy Trang 16/04/1995 Nữ Kinh VN Bình Thuận Kế toán 2018 TB Đại học 2014-2018
87 Huỳnh Thị Trinh 26/02/1996 Nữ Kinh VN Bình Thuận Kế toán 2018 KHÁ Đại học 2014-2018
88 Trần Thị Thiết Trinh 22/11/1996 Nữ Kinh VN Nghệ An Kế toán 2018 GiỎI Đại học 2014-2018
89 Huỳnh Thị Thanh Trúc 10/04/1996 Nữ Kinh VN Bình Thuận Kế toán 2018 KHÁ Đại học 2014-2018
90 Nguyễn Lê Thanh Trung 04/08/1996 Nam Kinh VN Thanh Hóa Kế toán 2018 TB Đại học 2014-2018
91 Đoàn Nguyễn Thục Uyên 11/06/1996 Nữ Kinh VN Bình Thuận Kế toán 2018 TB Đại học 2014-2018
92 Phạm Thị Bạch Yến 10/10/1996 Nữ Kinh VN Bình Thuận Kế toán 2018 KHÁ Đại học 2014-2018
93 Huỳnh Thị Kim Yến 19/10/1996 Nữ Kinh VN Bình Thuận Kế toán 2018 TB Đại học 2014-2018
94 Nguyễn Thị Thùy An 22/01/1996 Nữ Kinh VN Bình Thuận Kế toán 2018 KHÁ Đại học 2014-2018
95 Đặng Thị Trúc Diễm 16/11/1996 Nữ Kinh VN Bình Thuận Kế toán 2018 GiỎI Đại học 2014-2018
96 Trần Thị 1996 Nữ Kinh VN Bình Thuận Kế toán 2018 TB Đại học 2014-2018
97 Bùi Nhật Hoa 01/01/1996 Nữ Kinh VN Bình Thuận Kế toán 2018 TB Đại học 2014-2018
98 Nguyễn Thị Hòa 01/07/1996 Nữ Kinh VN Bình Thuận Kế toán 2018 TB Đại học 2014-2018
99 Trần Nguyên Huy 12/11/1995 Nam Kinh VN Bình Thuận Kế toán 2018 TB Đại học 2014-2018
100 Diệp Diệu Mỹ Linh 02/07/1996 Nữ Kinh VN Bình Thuận Kế toán 2018 TB Đại học 2014-2018
101 Nguyễn Thị Bích Ngọc 06/01/1996 Nữ Kinh VN Bình Thuận Kế toán 2018 TB Đại học 2014-2018
102 Nguyễn Hằng Yến Nhi 03/10/1995 Nữ Kinh VN Bình Thuận Kế toán 2018 TB Đại học 2014-2018
103 Nguyễn Thị Thanh Nhiên 10/05/1996 Nữ Kinh VN Bình Thuận Kế toán 2018 KHÁ Đại học 2014-2018
104 Đặng Văn Phương 10/04/1996 Nam Kinh VN Bình Thuận Kế toán 2018 KHÁ Đại học 2014-2018
105 Lê Thị Cẩm Phương 05/01/1995 Nữ Kinh VN Bình Thuận Kế toán 2018 KHÁ Đại học 2014-2018
106 Huỳnh Ngọc Thái Sơn 12/11/1996 Nam Kinh VN Bình Thuận Kế toán 2018 KHÁ Đại học 2014-2018
107 Lê Thị Ngọc Trâm 15/05/1996 Nữ Kinh VN Bình Thuận Kế toán 2018 TB Đại học 2014-2018
108 Võ Thụy Nha Trang 28/04/1996 Nữ Kinh VN Bình Thuận Kế toán 2018 TB Đại học 2014-2018
109 Phan Ngọc Trí 03/08/1995 Nam Kinh VN Bình Thuận Kế toán 2018 TB Đại học 2014-2018
110 Giang Trần Hải Vân 08/01/1994 Nữ Kinh VN Bình Thuận Kế toán 2018 XS Đại học 2014-2018
111 Dương Thị Ngọc Yến 22/03/1996 Nữ Kinh VN Bình Thuận Kế toán 2018 TB Đại học 2014-2018
112 Nguyễn Thanh Bảo 31/01/1996 Nam Kinh VN Vũng Tàu Quản trị khách sạn 2018 TB Đại học 2014-2018
113 Phùng Quang Dương 04/05/1996 Nam Hoa VN Bình Thuận Quản trị khách sạn 2018 KHÁ Đại học 2014-2018
114 Nguyễn Thị Anh Duyên 26/12/1996 Nữ Kinh VN Bình Thuận Quản trị khách sạn 2018 GiỎI Đại học 2014-2018
115 Châu Thị Bích Hằng 08/07/1996 Nữ Kinh VN Bình Thuận Quản trị khách sạn 2018 KHÁ Đại học 2014-2018
116 Hà Thị Đức Hòa 29/05/1996 Nữ Kinh VN Bình Thuận Quản trị khách sạn 2018 KHÁ Đại học 2014-2018
117 Hồ Văn Hùng 02/12/1996 Nam Kinh VN Bình Thuận Quản trị khách sạn 2018 TB Đại học 2014-2018
118 Nguyễn Thị Kim Kính 22/12/1996 Nữ Kinh VN Bình Thuận Quản trị khách sạn 2018 GiỎI Đại học 2014-2018
119 Phạm Chu Lan 04/12/1996 Nữ Kinh VN Nghệ An Quản trị khách sạn 2018 KHÁ Đại học 2014-2018
120 Trịnh Thành Lợi 22/04/1996 Nam Kinh VN Bình Thuận Quản trị khách sạn 2018 KHÁ Đại học 2014-2018
121 Nguyễn Song Bảo Ngọc 27/06/1996 Nữ Kinh VN Lâm Đồng Quản trị khách sạn 2018 KHÁ Đại học 2014-2018
122 Đoàn Trúc Nhã 04/05/1994 Nữ Kinh VN Cà Mau Quản trị khách sạn 2018 KHÁ Đại học 2014-2018
123 Đoàn Thị Bích Nhi 02/10/1996 Nữ Kinh VN Bình Thuận Quản trị khách sạn 2018 KHÁ Đại học 2014-2018
124 Trần Thị Nhung 20/12/1996 Nữ Kinh VN Bình Thuận Quản trị khách sạn 2018 GiỎI Đại học 2014-2018
125 Trần Oanh Oanh 17/01/1996 Nữ Kinh VN Khánh Hòa Quản trị khách sạn 2018 GiỎI Đại học 2014-2018
126 Nguyễn Thị Oanh 27/06/1996 Nữ Kinh VN Thanh Hóa Quản trị khách sạn 2018 GiỎI Đại học 2014-2018
127 Nguyễn Nữ Phương 27/10/1996 Nữ Kinh VN Thanh Hóa Quản trị khách sạn 2018 KHÁ Đại học 2014-2018
128 Trịnh Yến Phương 11/05/1996 Nữ Kinh VN Bình Thuận Quản trị khách sạn 2018 KHÁ Đại học 2014-2018
129 Nguyễn Thị Tuyết  Sương 02/02/1996 Nữ Kinh VN Bình Thuận Quản trị khách sạn 2018 TB Đại học 2014-2018
130 Phạm Kiều Thi 07/02/1996 Nữ Kinh VN Bình Thuận Quản trị khách sạn 2018 KHÁ Đại học 2014-2018
131 Huỳnh Phương Trâm 03/08/1996 Nữ Kinh VN Bình Thuận Quản trị khách sạn 2018 KHÁ Đại học 2014-2018
132 Nguyễn Thị Tuyết 13/06/1996 Nữ Kinh VN Bình Thuận Quản trị khách sạn 2018 KHÁ Đại học 2014-2018
133 Nguyễn Thị Lệ Uyên 19/03/1996 Nữ Kinh VN Bình Thuận Quản trị khách sạn 2018 KHÁ Đại học 2014-2018
134 Hoàng Thị Thanh Xuân 05/12/1996 Nữ Kinh VN Lâm Đồng Quản trị khách sạn 2018 GiỎI Đại học 2014-2018
135 Phạm Thị Thanh Hậu 26/12/1996 Nữ Kinh VN Bình Thuận Quản trị khách sạn 2018 KHÁ Đại học 2014-2018
136 Phạm Văn Hòa 29/05/1996 Nam Kinh VN Bình Thuận Quản trị khách sạn 2018 KHÁ Đại học 2014-2018
137 Nguyễn Thị Thanh Hương 08/09/1996 Nữ Kinh VN Bình Thuận Quản trị khách sạn 2018 KHÁ Đại học 2014-2018
138 Đinh Thị Thanh Huyền 10/09/1996 Nữ Kinh VN Bình Thuận Quản trị khách sạn 2018 KHÁ Đại học 2014-2018
139 Văn Thị Kim Loan 26/11/1996 Nữ Kinh VN Bình Thuận Quản trị khách sạn 2018 KHÁ Đại học 2014-2018
140 Thông Minh Lực 10/01/1995 Nam Chăm VN Bình Thuận Quản trị khách sạn 2018 KHÁ Đại học 2014-2018
141 Lê Thị Miền 20/06/1995 Nữ Kinh VN Bình Thuận Quản trị khách sạn 2018 KHÁ Đại học 2014-2018
142 Trương Thị Thùy Nga 27/01/1996 Nữ Kinh VN Bình Thuận Quản trị khách sạn 2018 KHÁ Đại học 2014-2018
143 Đặng Văn Đào Nguyên 30/05/1996 Nam Kinh VN Bình Thuận Quản trị khách sạn 2018 TB Đại học 2014-2018
144 Nguyễn Thị Mỹ Phượng 10/10/1996 Nữ Kinh VN Bình Thuận Quản trị khách sạn 2018 GiỎI Đại học 2014-2018
145 Phạm Thị Kim Sương 22/01/1995 Nữ Kinh VN Bình Thuận Quản trị khách sạn 2018 KHÁ Đại học 2014-2018
146 Đỗ Thị Cẩm Thạch 02/07/1996 Nữ Kinh VN Bình Thuận Quản trị khách sạn 2018 KHÁ Đại học 2014-2018
147 Mai Văn Thắng 21/02/1996 Nam Kinh VN Bình Thuận Quản trị khách sạn 2018 KHÁ Đại học 2014-2018
148 Nguyễn Thị  Thiên 04/04/1996 Nữ Kinh VN Bình Thuận Quản trị khách sạn 2018 GiỎI Đại học 2014-2018
149 Lê Thị Minh Trang 30/10/1996 Nữ Kinh VN Bình Thuận Quản trị khách sạn 2018 KHÁ Đại học 2014-2018
150 Nguyễn Lê Thùy Trang 23/09/1996 Nữ Kinh VN Bình Thuận Quản trị khách sạn 2018 KHÁ Đại học 2014-2018
151 Hoàng Thị Ngọc Tuyền 26/09/1995 Nữ Kinh VN Bình Thuận Quản trị khách sạn 2018 KHÁ Đại học 2014-2018
152 Nguyễn Lê Khả Uyên 22/10/1996 Nữ Kinh VN Bình Thuận Quản trị khách sạn 2018 TB Đại học 2014-2018
153 Nguyễn Thị Kim  Vân 04/12/1995 Nữ Kinh VN Bình Thuận Quản trị khách sạn 2018 KHÁ Đại học 2014-2018
154 Đặng Khánh  Chi 21/01/1996 Nữ Kinh VN Tp. Hồ Chí Minh Quản trị khách sạn 2018 TB Đại học 2014-2018
155 Lê Thị Mỹ Dung 26/10/1996 Nữ Kinh VN Bình Thuận Quản trị khách sạn 2018 KHÁ Đại học 2014-2018
156 Trần Thị  Duyên 24/06/1996 Nữ Kinh VN Bình Thuận Quản trị khách sạn 2018 KHÁ Đại học 2014-2018
157 Phan Thị Hồng  Gấm 02/07/1996 Nữ Kinh VN Bình Thuận Quản trị khách sạn 2018 KHÁ Đại học 2014-2018
158 Trương Thị Cẩm  Giang 10/03/1995 Nữ Kinh VN Bình Thuận Quản trị khách sạn 2018 KHÁ Đại học 2014-2018
159 Nguyễn Thị Ngọc Hân 13/08/1996 Nữ Kinh VN Bình Thuận Quản trị khách sạn 2018 TB Đại học 2014-2018
160 Lê Thị Thanh Thanh  Hằng 18/01/1995 Nữ Kinh VN Thừa Thiên Huế Quản trị khách sạn 2018 KHÁ Đại học 2014-2018
161 Thái Thị Tuyết  Hòa 20/08/1995 Nữ Kinh VN Bình Thuận Quản trị khách sạn 2018 KHÁ Đại học 2014-2018
162 Trần Phi Hoàng 26/11/1995 Nam Kinh VN Bình Thuận Quản trị khách sạn 2018 TB Đại học 2014-2018
163 Dương Ngọc  Khánh 17/05/1996 Nam Kinh VN Bình Thuận Quản trị khách sạn 2018 TB Đại học 2014-2018
164 Phạm Thị Ánh Loan 19/12/1996 Nữ Kinh VN Bình Thuận Quản trị khách sạn 2018 KHÁ Đại học 2014-2018
165 Đồng Thị Như Mai 29/07/1996 Nữ Kinh VN Bình Thuận Quản trị khách sạn 2018 KHÁ Đại học 2014-2018
166 Phạm Thị  Phước 16/08/1996 Nữ Kinh VN Bình Thuận Quản trị khách sạn 2018 KHÁ Đại học 2014-2018
167 Huỳnh Thị Thảo Sương 15/09/1996 Nữ Kinh VN Bình Thuận Quản trị khách sạn 2018 KHÁ Đại học 2014-2018
168 Đặng Thị Kim Thanh 02/11/1994 Nữ Kinh VN Bình Thuận Quản trị khách sạn 2018 KHÁ Đại học 2014-2018
169 Trần Thị Bảo Trân 20/12/1996 Nữ Kinh VN Cần Thơ Quản trị khách sạn 2018 KHÁ Đại học 2014-2018
170 Trần Thị Hương  Trang 26/08/1995 Nữ Kinh VN Bình Thuận Quản trị khách sạn 2018 KHÁ Đại học 2014-2018
171 Nguyễn Phương Trinh 12/08/1995 Nữ Kinh VN Bình Thuận Quản trị khách sạn 2018 KHÁ Đại học 2014-2018
172 Nguyễn Thị Thu Trinh 18/02/1995 Nữ Kinh VN Bình Thuận Quản trị khách sạn 2018 KHÁ Đại học 2014-2018
173 Nguyễn Thị Bích  Tuyền 03/12/1996 Nữ Kinh VN Bình Thuận Quản trị khách sạn 2018 TB Đại học 2014-2018
174 Lê Thị Tuyết 07/03/1996 Nữ Kinh VN Bình Thuận Quản trị khách sạn 2018 KHÁ Đại học 2014-2018
175 Nguyễn Thị Lủy 10/03/1996 Nữ Kinh VN Bình Thuận Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 2018 KHÁ Đại học 2014-2018
176 Trần Thị Kiều My 07/09/1996 Nữ Kinh VN Bình Thuận Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 2018 KHÁ Đại học 2014-2018
177 Đặng Mai  Phương 16/05/1996 Nữ Kinh VN Bình Thuận Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 2018 GiỎI Đại học 2014-2018
178 Trần Thị Mỹ Tho 25/05/1995 Nữ Kinh VN Ninh Thuận Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 2018 KHÁ Đại học 2014-2018
179 Nguyễn Thị Thu 10/09/1995 Nữ Kinh VN Ninh Thuận Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 2018 GiỎI Đại học 2014-2018
180 Dương Vũ Quỳnh Thư 04/07/1996 Nữ Kinh VN Bình Thuận Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 2018 GiỎI Đại học 2014-2018
181 Phan Ngọc Thủy Tiên 13/07/1996 Nữ Kinh VN Bình Thuận Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 2018 KHÁ Đại học 2014-2018
182 Lê Ngọc Duy 10/09/1996 Nam Kinh VN Bình Thuận Quản trị kinh doanh 2018 KHÁ Đại học 2014-2018
183 Nguyễn Thị Bích Hằng 21/08/1996 Nữ Kinh VN Bình Thuận Quản trị kinh doanh 2018 GiỎI Đại học 2014-2018
184 Nguyễn Thị Thu Hiền 08/07/1995 Nữ Kinh VN Bình Dương Quản trị kinh doanh 2018 GiỎI Đại học 2014-2018
185 Ngô Thành  Huy 10/01/1996 Nam Kinh VN Bình Thuận Quản trị kinh doanh 2018 KHÁ Đại học 2014-2018
186 Trần Thị Thiên Ngân 27/08/1996 Nữ Kinh VN Bình Thuận Quản trị kinh doanh 2018 KHÁ Đại học 2014-2018
187 Nguyễn Thị Kim Ngân 15/03/1996 Nữ Kinh VN Bình Thuận Quản trị kinh doanh 2018 TB Đại học 2014-2018
188 Lê Thị Mỹ Ngọc 19/04/1996 Nữ Kinh VN Bình Thuận Quản trị kinh doanh 2018 KHÁ Đại học 2014-2018
189 Trần Phúc Ngôn 23/02/1993 Nam Kinh VN Bình Thuận Quản trị kinh doanh 2018 GiỎI Đại học 2014-2018
190 Trần Thị Hồng Nhung 11/02/1996 Nữ Kinh VN Bình Thuận Quản trị kinh doanh 2018 KHÁ Đại học 2014-2018
191 Trần Bình Phương 05/12/1996 Nam Kinh VN Bình Thuận Quản trị kinh doanh 2018 KHÁ Đại học 2014-2018
192 Nguyễn Thị Hồng Thắm 25/10/1996 Nữ Kinh VN Bình Thuận Quản trị kinh doanh 2018 TB Đại học 2014-2018
193 Trần Thị Thanh Thúy 26/07/1996 Nữ Kinh VN Bình Thuận Quản trị kinh doanh 2018 KHÁ Đại học 2014-2018
194 Võ Lê Thanh Trà 09/05/1996 Nữ Kinh VN Bình Thuận Quản trị kinh doanh 2018 KHÁ Đại học 2014-2018
195 Trần Thị Huyền Trang 08/12/1996 Nữ Kinh VN Bình Định Quản trị kinh doanh 2018 KHÁ Đại học 2014-2018
196 Đinh Quốc Anh 20/07/1996 Nam Kinh VN Bình Thuận Công nghệ thông tin 2018 TB Đại học 2014-2018
197 Cao Đình Minh Đạt 30/10/1996 Nam Kinh VN Bình Thuận Công nghệ thông tin 2018 TB Đại học 2014-2018
198 Lê Phương Đạt 09/01/1996 Nam Kinh VN Bình Thuận Công nghệ thông tin 2018 TB Đại học 2014-2018
199 Đoàn  Đình 15/02/1996 Nam Kinh VN Bình Thuận Công nghệ thông tin 2018 KHÁ Đại học 2014-2018
200 Huỳnh Văn Đức 02/07/1995 Nam Kinh VN Bình Thuận Công nghệ thông tin 2018 TB Đại học 2014-2018
201 Thái Thị Ngọc Hân 03/02/1996 Nữ Kinh VN Bình Thuận Công nghệ thông tin 2018 GiỎI Đại học 2014-2018
202 Nguyễn Thanh Hân 15/06/1996 Nam Kinh VN Bình Thuận Công nghệ thông tin 2018 KHÁ Đại học 2014-2018
203 Nguyễn Ngọc Hào 26/09/1996 Nam Kinh VN Bình Thuận Công nghệ thông tin 2018 TB Đại học 2014-2018
204 Trương Quốc Hào 24/04/1995 Nam Kinh VN Bình Thuận Công nghệ thông tin 2018 TB Đại học 2014-2018
205 Đinh Quốc Hiếu 25/05/1996 Nam Kinh VN Bình Thuận Công nghệ thông tin 2018 KHÁ Đại học 2014-2018
206 Bùi Trung Hiếu 11/06/1996 Nam Kinh VN Bình Thuận Công nghệ thông tin 2018 TB Đại học 2014-2018
207 Lê Nguyễn Thanh Hiếu 20/11/1996 Nam Kinh VN Bình Thuận Công nghệ thông tin 2018 TB Đại học 2014-2018
208 Nguyễn Đức Huy 19/09/1996 Nam Kinh VN Bình Thuận Công nghệ thông tin 2018 KHÁ Đại học 2014-2018
209 Phạm Lưu Huỳnh 20/08/1996 Nam Kinh VN Bình Thuận Công nghệ thông tin 2018 TB Đại học 2014-2018
210 Nguyễn Thị Trúc Mai 10/01/1996 Nữ Kinh VN Bình Thuận Công nghệ thông tin 2018 KHÁ Đại học 2014-2018
211 Phạm Ngọc Phương 09/05/1996 Nữ Kinh VN Đồng Nai Công nghệ thông tin 2018 KHÁ Đại học 2014-2018
212 Phạm Nguyễn Hoàng Sơn 14/10/1996 Nam Kinh VN Bình Thuận Công nghệ thông tin 2018 TB Đại học 2014-2018
213 Bùi Ngọc Tài 24/01/1996 Nam Kinh VN Bình Thuận Công nghệ thông tin 2018 TB Đại học 2014-2018
214 Nguyễn Thành Tâm 16/09/1996 Nam Kinh VN Bình Thuận Công nghệ thông tin 2018 TB Đại học 2014-2018
215 Lê Trung Thành 13/03/1995 Nam Kinh VN Bình Thuận Công nghệ thông tin 2018 TB Đại học 2014-2018
216 Lê Trung Thành 15/02/1996 Nam Kinh VN Bình Thuận Công nghệ thông tin 2018 KHÁ Đại học 2014-2018
217 Trần Thị Xuân Thủy 30/04/1995 Nữ Kinh VN Bình Thuận Công nghệ thông tin 2018 KHÁ Đại học 2014-2018
218 Trần Thị Thùy Trâm 14/12/1996 Nữ Kinh VN Bình Thuận Công nghệ thông tin 2018 KHÁ Đại học 2014-2018
219 Nguyễn Đạt Tuấn 20/09/1996 Nam Kinh VN Nghệ An Công nghệ thông tin 2018 TB Đại học 2014-2018
220 Đinh Việt Hưng 27/04/1996 Nam Kinh VN Bình Thuận Tài chính - Ngân hàng 2018 KHÁ Đại học 2014-2018
221 Dương Thị Hường 02/02/1996 Nữ Kinh VN Bình Thuận Tài chính - Ngân hàng 2018 KHÁ Đại học 2014-2018
222 Nguyễn Đức Lương 11/05/1996 Nam Kinh VN Thanh Hóa Tài chính - Ngân hàng 2018 TB Đại học 2014-2018
223 Hoàng Tố Như 06/06/1996 Nữ Kinh VN Bình Thuận Tài chính - Ngân hàng 2018 KHÁ Đại học 2014-2018
224 Nguyễn Trần Loan Phương 01/04/1996 Nữ Kinh VN Bình Thuận Tài chính - Ngân hàng 2018 KHÁ Đại học 2014-2018
225 Đinh Văn  Thành 09/03/1996 Nam Kinh VN Bình Thuận Tài chính - Ngân hàng 2018 KHÁ Đại học 2014-2018
226 Lê Trung Nguyên 18/05/1991 Nam Kinh VN Bình Thuận Kế toán 2018 Khá Đại học 2015-2017
227 Lê Thị Phương Thúy 25/06/1990 Nữ Kinh VN Thanh Hóa Kế toán 2018 Khá Đại học 2015-2017
228 Đặng Khánh Liêm 20/09/1989 Nam Kinh VN Bình Thuận Quản trị kinh doanh 2018 Khá Đại học 2015-2017
229 Đỗ Đặng Thảo Nguyên 20/12/1994 Nữ Kinh VN Bình Thuận Ngôn ngữ Anh 2018 Khá Đại học 2015-2017
230 Ngô Thị Bảo An 26/09/1993 Nữ Kinh VN Bình Thuận Tài chính - Ngân hàng 2018 TB Đại học 2015-2017
231 Nguyễn Phương Trang 01/11/1993 Nữ Kinh VN Khánh Hòa Tài chính - Ngân hàng 2018 KHÁ Đại học 2015-2017
232 Trần Thị Kim Anh 02/09/1991 Nữ Kinh VN Bình Thuận Kế toán 2018 GIỎI Đại học 2016-2018
233 Bùi Thế  Hùng 03/03/1992 Nam Kinh VN Bình Thuận Kế toán 2018 TB Đại học 2016-2018
234 Nguyễn Thụy Thảo Nguyên 10/12/1991 Nữ Kinh VN Bình Thuận Kế toán 2018 GIỎI Đại học 2016-2018
235 Phạm Thị Bé Phấn 07/01/1993 Nữ Kinh VN Ninh Thuận Kế toán 2018 KHÁ Đại học 2016-2018
236 Huỳnh Ngọc Diễm Trang 16/11/1992 Nữ Kinh VN Bình Thuận Kế toán 2018 TB Đại học 2016-2018
237 Võ Thị Tuyền 16/11/1994 Nữ Kinh VN Bình Thuận Kế toán 2018 TB Đại học 2016-2018
238 Đỗ Phan Hùng Việt 01/09/1990 Nam Kinh VN Bình Thuận Kế toán 2018 TB Đại học 2016-2018
239 Lê Thị Nhung 27/10/1991 Nữ Kinh VN Thanh Hóa Kế toán 2018 KHÁ Đại học 2016-2018
240 Lê Thị Thiên Trúc 02/04/1991 Nữ Kinh VN Bình Thuận Kế toán 2018 KHÁ Đại học 2016-2018
241 Nguyễn Hồ Trường 05/08/1986 Nam Kinh VN Bình Thuận Kế toán 2018 KHÁ Đại học 2016-2018
242 Giang Tấn Minh Hậu 04/12/1993 Nam Kinh VN Bình Thuận Quản trị kinh doanh 2018 KHÁ Đại học 2016-2018
243 Hoàng Thị 07/08/1991 Nữ Kinh VN Thanh Hóa Quản trị kinh doanh 2018 GIỎI Đại học 2016-2018
244 Ngô Thị Thùy Linh 13/10/1991 Nữ Kinh VN Thái Bình Quản trị kinh doanh 2018 KHÁ Đại học 2016-2018
245 Lê Trưng Nương 18/06/1994 Nữ Kinh VN Bình Thuận Quản trị kinh doanh 2018 XS Đại học 2016-2018
246 Nguyễn Đoàn  Phúc 27/06/1994 Nam Kinh VN Bình Thuận Quản trị kinh doanh 2018 GIỎI Đại học 2016-2018
247 Lê Trương Khánh Quyên 25/03/1994 Nữ Kinh VN Ninh Thuận Quản trị kinh doanh 2018 KHÁ Đại học 2016-2018
248 Nguyễn Thị Kim Uyên 26/12/1991 Nữ Kinh VN Bình Thuận Quản trị kinh doanh 2018 KHÁ Đại học 2016-2018
249 Đào Thị Kim Anh 12/06/1987 Nữ Kinh VN Bình Thuận Ngôn ngữ Anh 2018 KHÁ Đại học 2016-2018
250 Nguyễn Thị Bích Hiền 05/07/1979 Nữ Kinh VN Bình Thuận Ngôn ngữ Anh 2018 KHÁ Đại học 2016-2018
251 Ngô Thị Minh  Hiếu 02/08/1986 Nữ Kinh VN Bình Thuận Ngôn ngữ Anh 2018 KHÁ Đại học 2016-2018
252 Trần Mai Mỹ Hòa 03/03/1986 Nữ Kinh VN Bình Thuận Ngôn ngữ Anh 2018 GiỎI Đại học 2016-2018
253 Nguyễn Công  Huy 17/10/1987 Nam Kinh VN Bình Thuận Ngôn ngữ Anh 2018 TB Đại học 2016-2018
254 Nguyễn Quốc Huy 01/09/1986 Nam Kinh VN Bình Thuận Ngôn ngữ Anh 2018 KHÁ Đại học 2016-2018
255 Huỳnh Thị Ngọc Khuê 27/05/1993 Nữ Kinh VN Bình Thuận Ngôn ngữ Anh 2018 KHÁ Đại học 2016-2018
256 Nguyễn Ngọc Hoa Kỳ 21/09/1989 Nữ Kinh VN Bình Thuận Ngôn ngữ Anh 2018 GiỎI Đại học 2016-2018
257 Đỗ Minh Sơn 30/11/1983 Nam Kinh VN Bình Thuận Ngôn ngữ Anh 2018 TB Đại học 2016-2018
258 Trần Thị Ngọc Trinh 01/07/1985 Nữ Kinh VN Bình Thuận Ngôn ngữ Anh 2018 KHÁ Đại học 2016-2018
259 Nguyễn Như Trường 27/08/1988 Nam Kinh VN Thanh Hóa Ngôn ngữ Anh 2018 TB Đại học 2016-2018
260 Đỗ Thị Hoàng Yến 18/02/1991 Nữ Kinh VN Bình Thuận Ngôn ngữ Anh 2018 KHÁ Đại học 2016-2018
261 Nguyễn Thị Như Thảo 12/04/1986 Nữ Kinh VN Bình Thuận Ngôn ngữ Anh 2018 GiỎI Đại học 2016-2018
262 Nguyễn Châu Hoàng Anh 04/12/1987 Nữ Kinh VN Bình Thuận Ngôn ngữ Anh 2018 KHÁ Đại học 2016-2018
263 Nguyễn Hữu Bằng 12/05/1982 Nam Kinh VN Bình Thuận Ngôn ngữ Anh 2018 GiỎI Đại học 2016-2018
264 Đỗ Huỳnh Hải Đăng 27/06/1988 Nam Kinh VN Bình Thuận Ngôn ngữ Anh 2018 XS Đại học 2016-2018
265 Nguyễn Hữu 13/11/1992 Nam Kinh VN Bình Thuận Ngôn ngữ Anh 2018 TB Đại học 2016-2018
266 Ngô Hữu Hùng 02/12/1976 Nam Kinh VN Bình Thuận Ngôn ngữ Anh 2018 TB Đại học 2016-2018
267 Lê Thị Diệp Thảo 03/08/1989 Nữ Kinh VN Bình Thuận Ngôn ngữ Anh 2018 XS Đại học 2016-2018
268 Ngô Thị Thuyết 30/03/1979 Nữ Kinh VN Bình Thuận Ngôn ngữ Anh 2018 KHÁ Đại học 2016-2018
269 Nguyễn Thái  Hoàng 23/10/1991 Nam Kinh VN Bình Thuận Tài chính - Ngân Hàng 2018 Trung Bình Cao đẳng 2011-2014
270 Trần Văn Thích 09/09/1994 Nam Kinh VN Bình Thuận Quản trị khách sạn 2018 Trung Bình Cao đẳng 2012-2015
271 Nguyễn Vĩnh Khang 02/11/1994 Nam Kinh VN Bình Thuận Tài chính - Ngân Hàng 2018 Trung Bình Cao đẳng 2012-2015
272 Hoàng Thị Khánh Ly 26/07/1994 Nữ Kinh VN Nghệ An Tài chính - Ngân Hàng 2018 Trung Bình Cao đẳng 2012-2015
273 Phạm Trương Minh Trí 03/08/1994 Nam Kinh VN Bình Thuận Tài chính - Ngân Hàng 2018 Trung Bình Cao đẳng 2012-2015
274 Nguyễn Thị Minh Châu 27/09/1995 Nữ Kinh VN Bình Thuận Kế toán 2018 Trung Bình Cao đẳng 2013-2016
275 Phạm Thị Minh Hiền 12/10/1994 Nữ Kinh VN Bình Thuận Quản trị kinh doanh 2018 Trung Bình Cao đẳng 2013-2016
276 Võ Tuấn Kiệt 19/11/1995 Nam Kinh VN Bình Thuận Quản trị kinh doanh 2018 Trung Bình Cao đẳng 2014-2017
xet hoc ba truc tuyen

Tìm kiếm thông tin

THUOC LA VA BENH TIM MACH

Hộp thư liên hệ


Trường Đại học Phan Thiết là trường Đại học đầu tiên và duy nhất tại tỉnh Bình Thuận, là trung tâm đào tạo nguồn nhân lực với tôn chỉ: "CƠ SỞ VẬT CHẤT - PHƯƠNG PHÁP ĐÀO TẠO - CHĂM SÓC SINH VIÊN"