• dai hoc phan thiet tuyen sinh dot 1 nam 2018
  • sinh vien ke nap dang
Get Adobe Flash player
TRƯỜNG ĐẠI HỌC PHAN THIẾT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

PHÒNG QLĐT&CTSV

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 215/TB-ĐHPT Bình Thuận, ngày 08 tháng  08 năm 2018

 

THÔNG BÁO

VỀ VIỆC CẢNH BÁO HỌC VỤ VÀ BUỘC THÔI HỌC ĐỐI VỚI SINH VIÊN HỆ CHÍNH QUY

TỪ HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2019-2019 DO HỌC LỰC KÉM

Trường thông báo đến sinh viên hệ chính quy về việc xét cảnh báo học vụ và buộc thôi học đối với sinh viên (SV) có học lực kém như sau”

1. Cảnh báo học vụ

- Sinh viên bị cảnh báo học vụ nếu vi phạm trong những trường hợp sau:

Mức 1: Điểm trung bình chung học kỳ 2 năm học 2017-2018 nhỏ hơn 1,0

Mức 2: Tổng số tín chỉ của các học phần bị điểm F còn tồn đọng tính từ đầu khóa học đến thời điểm xét vượt quá 24 tín chỉ.

2. Bị buộc thôi học

- SV bị buộc thôi học nếu vi phạm một trong những trường hợp sau:

Đã hết thời gian tối đa hoàn thành khóa học theo quy chế

Tự ý bỏ học hoặc bỏ thi từ một học kỳ trở lên.

- SV thuộc diện bị buộc thôi học sẽ bị xóa tên khỏi danh sách của trường. Trường sẽ thông báo về địa phương và gia đình sau khi có quyết định buộc thôi học.

Nhà trường thông báo để Sinh viên biết và thực hiện nếu có khiếu nại xin liên hệ trực tiếp với phòng QLĐT & CTSV. 

 

KT. HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 

 

Nơi nhận

- Các đơn vị (để thực hiện)

- Lưu: VT, P.ĐT & QLSV

Đã ký
 
  TS. Trần Anh Dũng
xet hoc ba truc tuyen

Tìm kiếm thông tin

THUOC LA VA BENH TIM MACH

Hộp thư liên hệ


Trường Đại học Phan Thiết là trường Đại học đầu tiên và duy nhất tại tỉnh Bình Thuận, là trung tâm đào tạo nguồn nhân lực với tôn chỉ: "CƠ SỞ VẬT CHẤT - PHƯƠNG PHÁP ĐÀO TẠO - CHĂM SÓC SINH VIÊN"