• dai hoc phan thiet tuyen sinh dot 1 nam 2018
  • sinh vien ke nap dang
Get Adobe Flash player
 TRƯỜNG ĐẠI HỌC PHAN THIẾT  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
 PHÒNG QLĐT&CTSV  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 Số:  220/TB-ĐHPT Bình Thuận, ngày 11 tháng 8 năm 2018

THÔNG BÁO

Về việc thu học phí học kỳ I  năm học 2018-2019

đối với sinh viên Đại học hệ chính quy khóa 2017 của Trường Đại học Phan Thiết

Căn cứ Quyết định số 149 /QĐ- ĐHPT ngày 23 tháng 7 năm 2018 của Hiệu trưởng trường Đại học Phan Thiết về mức thu học phí các hệ đào tạo năm học 2018-2019.

Căn cứ Công văn số 131 /BHXH-PT ngày 10 tháng 7 năm 2018 của Bảo hiểm xã hội TP Phan Thiết về việc hướng dẫn thu Bảo hiểm Y tế (BHYT) học sinh, sinh viên học năm 2018-2019 và Công văn số 1060/2018/BVBT ngày 04 tháng 7 năm 2018 của công ty Bảo Việt Bình Thuận về việc thông báo thu Bảo hiểm toàn diện học sinh (BHTD) năm học 2018-2019.

Trường Đại học Phan Thiết thông báo đến sinh viên mức thu học phí, BHYT, BHTD như sau:

1/ Mức thu:

TT Hệ đại học/Ngành học Học phần đào tạo học kỳ I năm học 2018-2019 Học phần GDTC học kỳ I năm học 2018-2019 Cộng học phí học kỳ I (đồng) BHYT, BHTD năm học 2018-2019 (đồng) Tổng cộng (đồng)
Số tín chỉ Điều chỉnh  số tín chỉ đã nộp học phí kỳ trước  (Thừa -, thiếu +) Đơn giá (đồng) Số tín chỉ Đơn giá (đồng)
1 Công nghệ thông tin 18 -1 400,000 1 150,000 6,970,000 689,902 7,659,902
2 Ngôn ngữ Anh 17   400,000 1 150,000 6,950,000 689,902 7,639,902
3 Kế toán 17   370,000 1 150,000 6,440,000 689,902 7,129,902
4 Tài chính ngân hàng 19   370,000 1 150,000 7,180,000 689,902 7,869,902
5 Quản trị kinh doanh 17   370,000 1 150,000 6,440,000 689,902 7,129,902
6 Quản trị khách sạn 16   400,000 1 150,000 6,550,000 689,902 7,239,902
7

Quản trị dịch vụ

du lịch -  lữ hành

17   400,000 1 150,000 6,950,000 689,902 7,639,902
8 Luật Kinh tế 18   370,000 1 150,000 6,810,000 689,902 7,499,902

2/ Thời gian nộp học phí từ ngày 13/8/2018 đến hết ngày 13/9/2018. Đối với  BHYT hạn nộp đến ngày 30/9/2018 và BHTD đến ngày 30/11/2018.

3/ Hình thức nộp học phí:  Nộp tiền mặt hoặc chuyển khoản.

- Nộp bằng tiền mặt:

Nộp tại phòng Kế hoạch Tài chính trong giờ hành chính từ thứ hai đến thứ bảy ( Số điện thoại liên hệ: 0252 6288 988)

- Chuyển khoản qua ngân hàng:

* Tài khoản tại ngân hàng Sacombank:

Tên tài khoản: Trường Đại học Phan Thiết

Số Tài khoản: 050039042719 tại ngân hàng Sacombank- Chi nhánh Bình Thuận.

* Tài khoản tại ngân hàng Vietcombank:

Tên tài khoản: Trường Đại học Phan Thiết

Số Tài khoản: 0621000449675 tại ngân hàng Vietcombank- Chi nhánh Bình Thuận.

Khi chuyển khoản học phí sinh viên phải ghi đủ các thông tin trên giấy nộp tiền như sau:

HỌ VÀ TÊN - MÃ SỐ SINH VIÊN - KHÓA,LỚP - NỘI DUNG NỘP

Ví dụ: Sinh viên Nguyễn Văn A có mã số sinh viên là 1654020011, khóa DH2016, lớp QTKD, nộp học phí HKI năm học 2018-2019 sẽ ghi như sau:

NGUYEN VAN A_1654020011-DH2016QTKD-NOP HOC PHI HKI

Đề nghị phòng Kế hoạch -Tài chính, phòng Đào tạo - Công tác sinh viên và Sau đại học, phòng công tác chính trị và Quản lý sinh viên, Trợ lý Khoa và Ban cán sự lớp đôn đốc sinh viên đóng học phí theo Thông báo này.

Đề nghị các sinh viên thực hiện nghiêm túc theo thông báo này.

 

   HIỆU TRƯỞNG
 Nơi nhận:

Các khoa, phòng ban;

Các đơn vị trực thuộc trường;

Website của trường;

Lưu: VT, KHTC.

 Đã ký
   PGS, TS. Võ Khắc Thường
xet hoc ba truc tuyen

Tìm kiếm thông tin

THUOC LA VA BENH TIM MACH

Hộp thư liên hệ


Trường Đại học Phan Thiết là trường Đại học đầu tiên và duy nhất tại tỉnh Bình Thuận, là trung tâm đào tạo nguồn nhân lực với tôn chỉ: "CƠ SỞ VẬT CHẤT - PHƯƠNG PHÁP ĐÀO TẠO - CHĂM SÓC SINH VIÊN"