• dai hoc phan thiet tuyen sinh dot 1 nam 2018
  • sinh vien ke nap dang
Get Adobe Flash player
 TRƯỜNG ĐẠI HỌC PHAN THIẾT  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
 PHÒNG QLĐT&CTSV  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 Số:   Bình Thuận, ngày 11 tháng 8 năm 2018

LỊCH HỌC GIÁO DỤC CÔNG DÂN VÀ SINH HOẠT CHÍNH TRỊ ĐẦU KHÓA 2018

CHÀO MỪNG TÂN SINH VIÊN NĂM HỌC 2018 - 2019

(ÁP DỤNG TỪ NGÀY 17/09/2018 – 22/09/2018)

­­Ngày Buổi Thời gian Địa điểm Ngành Nội dung thực hiện

THỨ 2

(17/9/18)

Sáng 8h00-11h00

Hội trường Đại học Phan Thiết

- Ngôn ngữ anh

- Quản trị kinh doanh

- Kinh doanh quốc tế

- Tài chính ngân hàng

- Kế toán

- Phương pháp học đại học

- Xác định mục tiêu học tập

và tạo động lực cho sinh viên

Chiều 14h00-17h00

- Luật Kinh tế

- Công nghệ thông tin

- Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

- Quản trị khách sạn

THỨ 3

(18/9/17)

Sáng 8h00-9h30

Hội trường Đại học Phan Thiết

- Luật Kinh tế

- Công nghệ thông tin

- Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

- Quản trị khách sạn

Nội dung 1:

- Phổ biến Quy chế đào tạo

theo hệ thống tín chỉ

- Quy chế đánh giá, rèn luyện HSSV.

- Phổ biến các thủ tục, đơn từ,

quy trình học vụ…

- Chuẩn đầu ra của các ngành đào tạo

9h30-10h00

Nội dung 2:

- Phát triển nghiên cứu khoa học

trong sinh viên

­­Ngày Buổi Thời gian Địa điểm Ngành Nội dung thực hiện

THỨ 3

(18/9/17)

Sáng 10h00-10h15

Hội trường Đại học Phan Thiết

- Luật Kinh tế

- Công nghệ thông tin

- Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

- Quản trị khách sạn

Nội dung 3:

- Giúp SV hiểu rõ quyền lợi, nghĩa vụ,

ý thức trách nhiệm của  SV.

- Quan hệ giữa phòng quan hệ doanh

nghiệp và hỗ trợ việc làm với sinh viên.

10h15-11h00

Nội dung 4:

  -   Chương trình công tác Đoàn, Hội và

  phong trào thanh niên năm học 2018 – 2019.

- Giới thiệu về các câu lạc bộ, đội nhóm

văn thể mỹ, thể thao,…của Trường để tân SV

đăng ký tham gia.

THỨ 3

(18/9/17)

Chiều 14h00-15h30

Hội trường Đại học Phan Thiết

- Ngôn ngữ anh

- Quản trị kinh doanh

- Kinh doanh quốc tế

- Tài chính ngân hàng

- Kế toán

Nội dung 1:

- Phổ biến Quy chế đào tạo theo hệ thống tín chỉ

- Quy chế đánh giá, rèn luyện HSSV.

- Phổ biến các thủ tục, đơn từ, quy trình học vụ…

- Chuẩn đầu ra của các ngành đào tạo

15h30-16h00

Nội dung 2:

- Phát triển nghiên cứu khoa học trong sinh viên

16h00-16h15

Nội dung 3:

- Giúp SV hiểu rõ quyền lợi, nghĩa vụ,

ý thức trách nhiệm của  SV.

- Quan hệ giữa phòng quan hệ doanh

nghiệp và hỗ trợ việc làm với sinh viên.

­­Ngày Buổi Thời gian Địa điểm Ngành Nội dung thực hiện

THỨ 3

(18/9/17)

Chiều 16h15-17h00

Hội trường Đại học Phan Thiết

- Ngôn ngữ anh

- Quản trị kinh doanh

- Kinh doanh quốc tế

- Tài chính ngân hàng

- Kế toán

Nội dung 4:

-   Chương trình công tác Đoàn, Hội và

phong trào thanh niên năm học 2018 – 2019.

- Giới thiệu về các câu lạc bộ, đội nhóm

văn thể mỹ, thể thao,…của Trường để

tân sinh viên đăng ký tham gia.

THỨ 4

(19/9/18)

Sáng 8h00-9h30

Hội trường Đại học Phan Thiết

- Ngôn ngữ anh

- Quản trị kinh doanh

- Kinh doanh quốc tế

- Tài chính ngân hàng

- Kế toán

Nội dung 1:

-Tuyên truyền phổ biến, giáo dục

pháp luật về An toàn giao thông

9h30-11h00

Nội dung 2:

-Tuyên truyền, giáo dục pháp luật

về phòng chống HIV/AIDS, ma túy,

mại dâm và các tệ nạn xã hội;

- Tuyên truyền, giáo dục về phòng,

chống tác hại của trò chơi trực tuyến

có nội dung bạo lực và không lành mạnh;

hướng dẫn khai thác hiệu quả thông tin

trên Internet, mạng xã hội tránh bị lôi

kéo tham gia các hoạt động tôn giáo...

THỨ 4

(19/9/18)

Chiều 13h30-15h00

Hội trường Đại học Phan Thiết

- Luật Kinh tế

- Công nghệ thông tin

- Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

- Quản trị khách sạn

Nội dung 1:

-Tuyên truyền, giáo dục pháp luật

về phòng chống HIV/AIDS, ma túy,

mại dâm và các tệ nạn xã hội;

- Tuyên truyền, giáo dục về phòng,

chống tác hại của trò chơi trực tuyến

có nội dung bạo lực và không lành mạnh;

hướng dẫn khai thác hiệu quả thông

tin trên Internet, mạng xã hội tránh bị lôi

kéo tham gia các hoạt động tôn giáo ...

­­Ngày Buổi Thời gian Địa điểm Ngành Nội dung thực hiện

THỨ 4

(19/9/18)

Chiều 15h00-16h30

Hội trường Đại học Phan Thiết

- Luật Kinh tế

- Công nghệ thông tin

- Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

- Quản trị khách sạn

Nội dung 2:

- Tuyên truyền phổ biến, giáo dục

pháp luật về An toàn giao thông

THỨ 5

(20/9/18)

Chiều 13h30-14h00 Hội trường Đại học Phan Thiết

- Ngôn ngữ anh

- Quản trị kinh doanh

- Kinh doanh quốc tế

- Tài chính ngân hàng

- Kế toán

Nội dung 1:

- Chuyên đề khởi nghiệp

14h00-17h00

Nội dung 2:

- Tuyên truyền các nội dung về chủ

quyền biển, đảo và chiến lược biển

của Việt Nam; hình thức và phương

pháp đấu tranh giữ vững chủ quyền biển,

đảo Việt Nam.

- Học tập và làm theo tấm gương đạo

đức Hồ Chí Minh về nêu cao tinh thần

trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân,

nói đi đôi với làm.

- Tổ chức giáo dục chuẩn mực đạo đức

nghề nghiệp và đạo đức công vụ cho HSSV

phù hợp ngành đào tạo và gắn với trách

nhiệm của HSSV trong giai đoạn hiện nay.

THỨ 6

(21/9/18)

Sáng 8h00-8h30 Hội trường Đại học Phan Thiết

- Luật Kinh tế

- Công nghệ thông tin

- Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

- Quản trị khách sạn

Nội dung 1:

- Chuyên đề khởi nghiệp

­­Ngày Buổi Thời gian Địa điểm Ngành Nội dung thực hiện

THỨ 6

(21/9/18)

Sáng 8h30-11h30 Hội trường Đại học Phan Thiết

- Luật Kinh tế

- Công nghệ thông tin

- Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

- Quản trị khách sạn

Nội dung 2:

- Tuyên truyền các nội dung về chủ

quyền biển, đảo và chiến lược biển

của Việt Nam; hình thức và phương

pháp đấu tranh giữ vững chủ quyền

biển, đảo Việt Nam.

- Học tập và làm theo tấm gương đạo

đức Hồ Chí Minh về nêu cao tinh thần

trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân,

nói đi đôi với làm,

- Tổ chức giáo dục chuẩn mực đạo

đức nghề nghiệp và đạo đức công vụ

cho HSSV phù hợp ngành đào tạo và

gắn với trách nhiệm của HSSV trong giai đoạn hiện nay.

THỨ 6

(21/9/18)

Chiều 13h30-15h00

Hội trường Đại học Phan Thiết

- Ngôn ngữ anh

- Quản trị kinh doanh

- Kinh doanh quốc tế

- Tài chính ngân hàng

- Kế toán

Tính quốc tế UPT
15h00-16h30

- Luật Kinh tế

- Công nghệ thông tin

- Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

- Quản trị khách sạn

Tính quốc tế UPT

THỨ 7

(22/9/17)

Sáng 8h00

Hội trường Đại học Phan Thiết và các phòng học

Tất cả các ngành

Kiểm tra các nội dung đã học và

cấp giấy chứng nhận hoàn thành

đạt yêu cầu chương trình học tập

“Tuần sinh hoạt công dân – HSSV”

nếu không đạt sẽ phải kiểm tra lại.

Ngày Buổi Thời gian Địa điểm Ngành Nội dung thực hiện

THỨ 5

(20/9/18)

Sáng 8h00 Hội trường Đại học Phan Thiết

- Quản trị khách sạn

- Quản trị dịch vụ du lịch & lữ hành

- Gặp gỡ trưởng- Phó khoa- trợ lý khoa,

Cố vấn học tập. Giới thiệu thông tin chung

về khoa và các hoạt động của khoa như

chuyên ngành đào tạo, mục tiêu đào tạo,

đội ngũ giảng dạy, NCKH của khoa

và giảng viên.

- Giới thiệu chương trình đào tạo của

khoa như khung chương trình đào tạo,

chuẩn đầu ra, thời khóa biểu năm

học 2018-2019.Chương trình toàn

khóa học, công tác cố vấn học tập,

phương pháp học tập và nghiên cứu bậc đại học.

- Phương hướng nhiệm vụ năm

học 2018-2019 của khoa; và các vấn đề khác do khoa quy định...

- Triển khai lớp học tiên tiến năm học 2018-2019

- Tổ chức bộ máy cán bộ lớp, bí thư chi Đoàn lớp…

THỨ 5

(20/9/18)

Sáng 8h00 P.103

- Quản trị kinh doanh

- Kinh doanh quốc tế

THỨ 5

(20/9/18)

Sáng 8h00 P.202 Công nghệ thông tin

THỨ 5

(20/9/18)

Sáng 8h00 P.03 Luật kinh tế

THỨ 6

(21/9/18)

Sáng 8h00 P.08

- Kế toán

- Tài chính ngân hàng

THỨ 7

(22/9/18)

Sáng 9h00 Hội trường Đại học Phan Thiết Ngôn ngữ anh

 

LỊCH THI  

STT NGÀNH NGÀY THI THỜI GIAN SỐ LƯỢNG PHÒNG
1

Ngôn ngữ Anh

22/09/2018 8h00- 9h00 117 P.202
2

- Quản trị khách sạn

- Quản trị dịch vụ du lịch & lữ hành

219 Hội trường
3

- Quản trị kinh doanh

- Kinh doanh quốc tế

84 P.301
4

- Kế toán

- Tài chính ngân hàng

108 P.203
5

Công nghệ thông tin

45 302
6

Luật kinh tế

40 P.07
xet hoc ba truc tuyen

Tìm kiếm thông tin

THUOC LA VA BENH TIM MACH

Hộp thư liên hệ


Trường Đại học Phan Thiết là trường Đại học đầu tiên và duy nhất tại tỉnh Bình Thuận, là trung tâm đào tạo nguồn nhân lực với tôn chỉ: "CƠ SỞ VẬT CHẤT - PHƯƠNG PHÁP ĐÀO TẠO - CHĂM SÓC SINH VIÊN"