Tên môn học Ngày thi Thứ Giờ thi Lớp Phòng Ghi chú
Công nghệ bảo dưỡng và sửa chữa ô tô 21-10-2023 7 08:00-09:00 K12OTO1 P.206
Quản trị Phòng 23-10-2023 2 08:00-09:00 K13KSA1 P.206
Dung sai - Kỹ thuật đo 23-10-2023 2 14:00-15:15 K14OTO1 P.201 Nhóm 1
Dung sai - Kỹ thuật đo 23-10-2023 2 14:00-15:15 K14OTO1 P.206 Nhóm 2
Dung sai - Kỹ thuật đo 23-10-2023 2 14:00-15:15 K14OTO2 P.206
Sức bền vật liệu 2 27-10-2023 6 14:00-15:15 K14KXD1 P.105A
Bệnh học ngoại khoa và chấn thương 24-10-2023 3 14:00-14:50 K14KXN1 P.105A
Công pháp quốc tế 31-10-2023 3 08:00-09:15 K13LKT1 P.301
Công pháp quốc tế 31-10-2023 3 08:00-09:15 K13LUA1 P.301
Tư pháp quốc tế 03-11-2023 6 14:00-15:15 K13LKT1 P.206
Tư pháp quốc tế 03-11-2023 6 14:00-15:15 K13LUA1 P.206
Quản trị sự cố truyền thông 13-11-2023 2 08:00-09:00 K13TTH1 P.106A
Cơ học kết cấu 1 13-11-2023 2 08:00-09:30 K14KXD1 P.206
Kết cấu bê tông cốt thép 1 13-11-2023 2 14:00-15:30 K13KXD1 P.106A
Lịch sử Nhà nước và Pháp luật Việt Nam 13-11-2023 2 14:00-15:00 K15LKT1 P.201
Lịch sử Nhà nước và Pháp luật Việt Nam 13-11-2023 2 14:00-15:00 K15LUA1 P.201
Marketing & Truyền thông tích hợp (IMC) 14-11-2023 3 08:00-09:00 K14TTH1 P.105A
Lý thuyết ô tô 14-11-2023 3 08:00-09:15 K14OTO1-N1 P.04
Lý thuyết ô tô 14-11-2023 3 08:00-09:15 K14OTO1-N2 P.08
Lý thuyết ô tô 14-11-2023 3 08:00-09:15 K14OTO2 (cơ điện tử ô tô) P.08
Marketing dịch vụ logistics 14-11-2023 3 14:00-15:15 K14LOG1 P.106A
Nguyên lý – Chi tiết máy 17-11-2023 6 14:00-15:30 K14OTO1-N1 P.103
Nguyên lý – Chi tiết máy 17-11-2023 6 14:00-15:30 K14OTO1-N2 P.206
Nguyên lý – Chi tiết máy 17-11-2023 6 14:00-15:30 K14OTO2 (cơ điện tử ô tô) P.206
Sinh lý bệnh và miễn dịch 13-11-2023 2 08:00-09:00 K14KXN1 P.207A
Đàm phán và giao tiếp trong kinh doanh quốc tế 13-11-2023 2 08:00-09:30 K13LOG1 P.304
Hệ thống điều hòa không khí trên ô tô (môn tự chọn) 18-11-2023 7 08:00-09:00 K13OTO1 P.103
Hệ thống điều hòa không khí trên ô tô (môn tự chọn) 18-11-2023 7 08:00-09:00 K13OTO2 P.202B
Pháp luật kinh tế 15-11-2023 4 14:00-15:00 K14TCH1 P.102B
Pháp luật kinh tế 15-11-2023 4 08:00-09:00 K14KTO1 P.04
Pháp luật kinh tế 15-11-2023 4 08:00-09:00 K14KTO2 P.08
Pháp luật kinh tế 15-11-2023 4 14:00-15:00 K14KDO1 P.103
Pháp luật kinh tế 15-11-2023 4 14:00-15:00 K14KDO2 P.201
Quản lý vận tải quốc tế 16-11-2023 5 08:00-09:30 K13LOG1 P.105A
Quản trị kho hàng 16-11-2023 5 14:00-15:30 K14LOG1 P.105A
Chủ nghĩa xã hội khoa học 23-11-2023 5 08:00-08:45 K13THO1 P.301 Nhóm 1
Chủ nghĩa xã hội khoa học 23-11-2023 5 08:00-08:45 K13THO1 P.103 Nhóm 2
Chủ nghĩa xã hội khoa học 23-11-2023 5 08:00-08:45 K13KSA1 P.103
Chủ nghĩa xã hội khoa học 23-11-2023 5 08:00-08:45 K13LHA1 P.08
Chủ nghĩa xã hội khoa học 23-11-2023 5 14:00-14:45 K13TCH1 P.201
Chủ nghĩa xã hội khoa học 23-11-2023 5 08:00-08:45 K13LKT1 P.04
Chủ nghĩa xã hội khoa học 23-11-2023 5 08:00-08:45 K13LUA1 P.04
Chủ nghĩa xã hội khoa học 22-11-2023 4 14:00-14:45 K13KTO1 P.103
Chủ nghĩa xã hội khoa học 22-11-2023 4 14:00-14:45 K13KTO2 P.201
Chủ nghĩa xã hội khoa học 23-11-2023 5 14:00-14:45 K13KDO1 P.301 Nhóm 1
Chủ nghĩa xã hội khoa học 23-11-2023 5 14:00-14:45 K13KDO1 P.302 Nhóm 2
Chủ nghĩa xã hội khoa học 23-11-2023 5 14:00-14:45 K13KDO2 P.203
Chủ nghĩa xã hội khoa học 22-11-2023 4 08:00-08:45 K13NNA1 P.04
Chủ nghĩa xã hội khoa học 22-11-2023 4 08:00-08:45 K13NNA2 P.05
Chủ nghĩa xã hội khoa học 22-11-2023 4 08:00-08:45 K13LOG1 P.08
Chủ nghĩa xã hội khoa học 22-11-2023 4 08:00-08:45 K13TTH1 P.08
Chủ nghĩa xã hội khoa học 23-11-2023 5 08:00-08:45 K13DVA1 P.08
Chủ nghĩa xã hội khoa học 22-11-2023 4 14:00-14:45 K13OTO1 P.206
Chủ nghĩa xã hội khoa học 22-11-2023 4 14:00-14:45 K13OTO2 P.202A
Chủ nghĩa xã hội khoa học 22-11-2023 4 08:00-08:45 K13KXD1 P.08
Du lịch cộng đồng 20-11-2023 2 14:00-15:15 K13LHA1 P.201
Quản trị tài chính doanh nghiệp 20-11-2023 2 08:00-09:00 K14KDO1 P.203 Nhóm 1
Quản trị tài chính doanh nghiệp 20-11-2023 2 08:00-09:00 K14KDO1 P.103 Nhóm 2
Quản trị tài chính doanh nghiệp 20-11-2023 2 08:00-09:00 K14KDO2 P.206 Nhóm 1
Quản trị tài chính doanh nghiệp 20-11-2023 2 08:00-09:00 K14KDO2 P.103 Nhóm 2
Quản trị tài chính doanh nghiệp 20-11-2023 2 08:00-09:00 K14LOG1 P.103
Luật Hiến pháp 20-11-2023 2 14:00-15:15 K15LKT1 P.04
Luật Hiến pháp 20-11-2023 2 14:00-15:15 K15LUA1 P.04
Quản trị Lễ Tân 21-11-2023 3 08:00-09:15 K14KSA1 P.201 Nhóm 1
Quản trị Lễ Tân 21-11-2023 3 08:00-09:15 K14KSA1 P.206 Nhóm 2
Quản trị Lễ Tân 21-11-2023 3 08:00-09:15 K14DVA1 P.206
Luật kinh doanh bất động sản 21-11-2023 3 14:00-15:15 K14LKT1 P.203
Luật kinh doanh bất động sản 21-11-2023 3 14:00-15:15 K14LUA1 P.203
Kiến trúc công nghiệp 25-11-2023 7 08:00-09:00 K13KXD1 P.01
Pháp luật về thương mại điện tử 25-11-2023 7 08:00-09:00 K13LUA1 P.06
Tổ chức và quản lý y tế 24-11-2023 6 14:00-15:00 K14KXN1 P.106A
Lý luận Nhà nước và pháp luật 30-11-2023 5 08:00-09:15 K15LKT1 P.103
Lý luận Nhà nước và pháp luật 30-11-2023 5 08:00-09:15 K15LUA1 P.103
Đại cương lịch sử Việt Nam 27-11-2023 2 08:00-09:15 K15LHA1 P.206
Hóa học 20-11-2023 2 14:00-15:10 K15KXN1 P.202B
Văn hóa du lịch 24-11-2023 6 08:00-09:00 K15LHA1 P.202A
Quản trị kinh doanh lữ hành 27-11-2023 2 14:00-15:15 K13LHA1 P.202B
Luật sở hữu trí tuệ 27-11-2023 2 14:00-15:15 K13LKT1 P.201
Luật sở hữu trí tuệ 27-11-2023 2 14:00-15:15 K13LUA1 P.201
Giải phẫu 2 01-12-2023 6 14:00-15:00 K14KXN1 P.105A
Thuế 01-12-2023 6 14:00-15:15 K14TCH1 P.103
Hình họa - Vẽ kỹ thuật 04-12-2023 2 08:00-09:45 K15OTO1 P.103
Hình họa - Vẽ kỹ thuật 04-12-2023 2 08:00-09:45 K15OTO2 P.203
Hình họa - Vẽ kỹ thuật 04-12-2023 2 08:00-09:45 K15KXD1 P.106A
Cơ học lý thuyết 09-12-2023 7 08:00-09:30 K15OTO1 P.103
Cơ học lý thuyết 09-12-2023 7 08:00-09:30 K15OTO2 P.203
Cơ học lý thuyết 09-12-2023 7 08:00-09:30 K15KXD1 P.106A
Phát triển du lịch bền vững 08-12-2023 6 14:00-15:15 K15LHA1 P.202A
Luật đất đai 01-12-2023 6 08:00-09:30 K14LKT1 P.103
Luật đất đai 01-12-2023 6 08:00-09:30 K14LUA1 P.103
Cơ học đất 04-12-2023 2 14:00-15:15 K14KXD1 P.105A
Dẫn luận ngôn ngữ học 05-12-2023 3 08:00-09:15 K15NNA1 P.103
Dẫn luận ngôn ngữ học 05-12-2023 3 08:00-09:15 K15NNA2 P.201
Bệnh học nội khoa 05-12-2023 3 08:00-08:45 K14KXN1 P.106A
Hệ thống thông tin kế toán 05-12-2023 3 14:00-15:15 K13KTO1 P.203
Hệ thống thông tin kế toán 05-12-2023 3 14:00-15:15 K13KTO2 P.201
Kế toán quản trị 08-12-2023 6 08:00-09:15 K13KTO1 P.103
Kế toán quản trị 08-12-2023 6 08:00-09:15 K13KTO2 P.201
Quản trị khách sạn 04-12-2023 2 14:00-15:15 K13KSA1 P.201 Nhóm 1
Luật thương mại 1 05-12-2023 3 14:00-15:00 K14LKT1 P.103
Luật thương mại 1 05-12-2023 3 14:00-15:00 K14LUA1 P.103
Nghiệp vụ ngân hàng thương mại 06-12-2023 4 14:00-15:15 K14KTO1 P.103
Nghiệp vụ ngân hàng thương mại 06-12-2023 4 14:00-15:15 K14KTO2 P.203
Tổng quan kinh doanh quốc tế 06-12-2023 4 14:00-15:15 K15LOG1 P.202A
Hệ thống khí nén - thủy lực 11-12-2023 2 08:00-09:00 K14OTO2 (cơ điện tử ô tô) P.106A
Quản trị chuỗi cung ứng 07-12-2023 5 08:00-09:15 K14KDO1 P.203
Quản trị chuỗi cung ứng 07-12-2023 5 08:00-09:15 K14KDO2 P.103
Quản trị chuỗi cung ứng 07-12-2023 5 08:00-09:15 K14LOG1 P.106A
Vật liệu kỹ thuật 08-12-2023 6 08:00-09:15 K14OTO1-N1 P.203
Vật liệu kỹ thuật 08-12-2023 6 08:00-09:15 K14OTO1-N2 P.206
Vật liệu kỹ thuật 08-12-2023 6 08:00-09:15 K14OTO2 (cơ điện tử ô tô) P.206
Tiếng Anh chuyên ngành xây dựng 05-12-2023 3 08:00-09:15 K13KXD1 P.207A
Tin học kế toán 2 (Phần mềm kế toán) 11-12-2023 2 08:00-09:30 K13KTO1 P.204 (phò
Tin học kế toán 2 (Phần mềm kế toán) 11-12-2023 2 14:00-15:30 K13KTO2 P.204 (phò
Kế toán tài chính 3 11-12-2023 2 14:00-15:15 K14KTO1 P.103
Kế toán tài chính 3 11-12-2023 2 14:00-15:15 K14KTO2 P.203
Anh văn chuyên ngành TCNH 05-12-2023 3 14:00-15:15 K13TCH1 P.206
Anh văn chuyên ngành kế toán 13-12-2023 4 08:00-09:15 K13KTO1 P.103
Anh văn chuyên ngành kế toán 13-12-2023 4 08:00-09:15 K13KTO2 P.203
Quản trị khách sạn 04-12-2023 2 14:00-15:15 K13KSA1 P.206 Nhóm 2
Cú pháp 13-12-2023 4 14:00-15:15 Học lại P.105A
Tiếng Anh 4 14-12-2023 5 14:00-15:15 K14THO1 P.201
Tiếng Anh 4 14-12-2023 5 14:00-15:15 K14THO2 P.103
Tiếng Anh 4 14-12-2023 5 14:00-15:15 K14KSA1 P.203
Tiếng Anh 4 14-12-2023 5 14:00-15:15 K14LHA1 P.202A
Tiếng Anh 4 14-12-2023 5 08:00-09:15 K14TCH1 P.201
Tiếng Anh 4 14-12-2023 5 08:00-09:15 K14LKT1 P.206
Tiếng Anh 4 14-12-2023 5 08:00-09:15 K14LUA1 P.206
Tiếng Anh 4 14-12-2023 5 08:00-09:15 K14KTO1 P.103
Tiếng Anh 4 14-12-2023 5 08:00-09:15 K14KTO2 P.203
Tiếng Anh 4 15-12-2023 6 08:00-09:15 K14KDO1 P.103
Tiếng Anh 4 15-12-2023 6 08:00-09:15 K14KDO2 P.203
Tiếng Anh 4 15-12-2023 6 08:00-09:15 K14LOG1 P.201
Tiếng Anh 4 15-12-2023 6 08:00-09:15 K14TTH1 P.201
Tiếng Anh 4 15-12-2023 6 14:00-15:15 K14DVA1 P.103
Tiếng Anh 4 15-12-2023 6 14:00-15:15 K14OTO1 P.103
Tiếng Anh 4 15-12-2023 6 14:00-15:15 K14OTO1 P.201
Tiếng Anh 4 15-12-2023 6 14:00-15:15 K14OTO2 P.206
Tiếng Anh 4 15-12-2023 6 14:00-15:15 K14KXD1 P.206
Lý thuyết xác suất và thống kê toán 18-12-2023 2 08:00-09:15 K14THO1 P.201
Lý thuyết xác suất và thống kê toán 18-12-2023 2 08:00-09:15 K14THO2 P.103
Toán cao cấp 16-12-2023 7 08:00-09:15 K13KSA1 P.202B
Toán cao cấp 16-12-2023 7 08:00-09:15 K15THO1 P.201
Toán cao cấp 16-12-2023 7 08:00-09:15 K15THO2 P.203
Marketing căn bản 19-12-2023 3 08:00-09:15 K15KTO1 P.103
Marketing căn bản 19-12-2023 3 08:00-09:15 K15KTO2 P.203
Marketing căn bản 19-12-2023 3 08:00-09:15 K15TTH1 P.102B
Marketing căn bản 19-12-2023 3 14:00-15:15 K15TCH1 P.201
Marketing căn bản 19-12-2023 3 14:00-15:15 K15KDO1 P.206
Marketing căn bản 19-12-2023 3 14:00-15:15 K15KDO2 P.203
Quản trị bán hàng 18-12-2023 2 14:00-15:15 K13KDO1 P.201 Nhóm 1
Quản trị bán hàng 18-12-2023 2 14:00-15:15 K13KDO1 P.206 Nhóm 2
Quản trị bán hàng 18-12-2023 2 14:00-15:15 K13KDO2 P.203
Tên môn học Ngày thi Thứ Giờ thi Lớp Phòng Ghi chú
TRƯỜNG ĐH PHAN THIẾT THÔNG BÁO NGƯỠNG ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG ĐẦU VÀO CÁC HÌNH THỨC XÉT TUYỂN TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC NĂM 2023 THÔNG BÁO TUYỂN SINH ĐẠI HỌC VĂN BẰNG 2 CHÍNH QUY NGÀNH NGÔN NGỮ ANH (KHAI GIẢNG 18/2/2023)