Tên môn học Ngày thi Thứ Giờ thi Lớp Phòng Ghi chú
Anh văn chuyên ngành (ô tô) 21-06-2023 4 08:00-08:45 K12OTO1 P.203
Kỹ năng biên tập 26-06-2023 2 08:00-09:15 K13TTH1 P.207B
Lịch sử văn minh thế giới 27-06-2023 3 08:00-09:30 K14TTH1 P.207A
Luật du lịch 27-06-2023 3 14:00-15:15 K14KSA1 P.04
Luật du lịch 27-06-2023 3 14:00-15:15 K14LHA1 P.08
Luật du lịch 27-06-2023 3 14:00-15:15 K14DVA1 P.08
Marketing du lịch 05-07-2023 4 14:00-15:15 K13KSA1 P.201
Marketing du lịch 05-07-2023 4 14:00-15:15 K13LHA1 P.103
Marketing du lịch 05-07-2023 4 14:00-15:15 K13DVA1 P.103
Pháp luật trong kinh doanh quốc tế 29-06-2023 5 14:00-15:15 K13LOG1 P.202B
Soạn thảo văn bản pháp luật 30-06-2023 6 14:00-15:15 K14LKT1 P.203
Soạn thảo văn bản pháp luật 30-06-2023 6 14:00-15:15 K14LUA1 P.203
Công nghệ sản xuất và lắp ráp ô tô 12-07-2023 4 08:00-09:00 K12OTO1 P.203
Quản lý dịch vụ kỹ thuật ô tô 14-07-2023 6 08:00-09:00 K12OTO1 P.203
Thống kê ứng dụng 30-06-2023 6 08:00-09:30 K14TCH1 P.206
Thống kê ứng dụng 30-06-2023 6 08:00-09:30 K14KTO1-N1 P.302
Thống kê ứng dụng 30-06-2023 6 08:00-09:30 K14KTO1-N2 P.107
Thống kê ứng dụng 30-06-2023 6 08:00-09:30 K14LOG1 P.107
Thống kê ứng dụng 30-06-2023 6 08:00-09:30 K14KTO2 P.203
Thống kê ứng dụng 30-06-2023 6 14:00-15:30 K14KDO1-N1 P.301
Thống kê ứng dụng 30-06-2023 6 14:00-15:30 K14KDO1-N2 P.302
Thống kê ứng dụng 30-06-2023 6 14:00-15:30 K14KDO2-N1 P.206
Thống kê ứng dụng 30-06-2023 6 14:00-15:30 K14KDO2-N2 P.302
Sức bền vật liệu 27-06-2023 3 08:00-09:30 K14OTO1 P.203
Sức bền vật liệu 27-06-2023 3 08:00-09:30 K14OTO2 P.103
Kết cấu thép 2 04-07-2023 3 08:00-09:30 K13KXD1 P.105A
Hệ thống điện động cơ 06-07-2023 5 08:00-09:15 K13OTO1 P.201
Hệ thống điện động cơ 06-07-2023 5 08:00-09:15 K13OTO2 P.203
Sinh lý 2 29-06-2023 5 14:00-14:50 K14KXN1 P.202A
Quản trị truyền thông 07-07-2023 6 08:00-09:15 K13KDO1 P.04 Nhóm 1
Quản trị truyền thông 07-07-2023 6 08:00-09:15 K13KDO1 P.08 Nhóm 2
Quản trị truyền thông 07-07-2023 6 08:00-09:15 K13KDO2 P.05 Nhóm 1
Quản trị truyền thông 07-07-2023 6 08:00-09:15 K13KDO2 P.08 Nhóm 2
Quản trị truyền thông 07-07-2023 6 08:00-09:15 K13TTH1 P.08
Viết 1 01-07-2023 7 08:00-09:15 VB222TA1 P.105
Nghe - Nói 2 01-07-2023 7 09:30-11:00 VB222TA1 P.105
Cơ sở thiết kế ô tô 12-07-2023 4 14:00-16:00 K13OTO1 P.201
Cơ sở thiết kế ô tô 12-07-2023 4 14:00-16:00 K13OTO2 P.102B
Tâm lý khách du lịch 15-07-2023 7 08:00-09:15 K14KSA1 P.206
Tâm lý khách du lịch 15-07-2023 7 08:00-09:15 K14LHA1 P.302
Tâm lý khách du lịch 15-07-2023 7 08:00-09:15 K14DVA1 P.302
Chuyên đề nền và móng 14-07-2023 6 14:00-15:00 K13KXD1 P.207A
Sức bền vật liệu 1 11-07-2023 3 08:00-10:00 K14KXD1 P.201
Cấu tạo kiến trúc 13-07-2023 5 14:00-15:15 K14KXD1 P.102B
Vật liệu xây dựng 21-07-2023 6 14:00-15:15 K14KXD1 P.202B
Lập trình hướng đối tượng 14-07-2023 6 14:00-15:15 K14THO1 P.101
Lập trình hướng đối tượng 14-07-2023 6 14:00-15:15 K14THO2 P.204
Phương pháp nghiên cứu khoa học 20-07-2023 5 14:00-15:15 K13THO1 P.103
Phương pháp nghiên cứu khoa học 20-07-2023 5 08:00-09:15 K13KSA1 P.203
Phương pháp nghiên cứu khoa học 20-07-2023 5 08:00-09:15 K13LHA1 P.203
Phương pháp nghiên cứu khoa học 21-07-2023 6 08:00-09:15 K13TCH1 P.201
Phương pháp nghiên cứu khoa học 20-07-2023 5 14:00-15:15 K13LKT1 P.203
Phương pháp nghiên cứu khoa học 20-07-2023 5 14:00-15:15 K13LUA1 P.203
Phương pháp nghiên cứu khoa học 20-07-2023 5 14:00-15:15 K13KTO1 P.201
Phương pháp nghiên cứu khoa học 20-07-2023 5 14:00-15:15 K13KTO2 P.206
Phương pháp nghiên cứu khoa học 20-07-2023 5 08:00-09:15 K13KDO1-N1 P.201
Phương pháp nghiên cứu khoa học 20-07-2023 5 08:00-09:15 K13KDO1-N2 P.103
Phương pháp nghiên cứu khoa học 20-07-2023 5 08:00-09:15 K13KDO2-N1 P.206
Phương pháp nghiên cứu khoa học 20-07-2023 5 08:00-09:15 K13KDO2-N2 P.103
Phương pháp nghiên cứu khoa học 21-07-2023 6 08:00-09:15 K13NNA1 P.203
Phương pháp nghiên cứu khoa học 21-07-2023 6 08:00-09:15 K13NNA2 P.206
Phương pháp nghiên cứu khoa học 21-07-2023 6 08:00-09:15 K13LOG1 P.202B
Phương pháp nghiên cứu khoa học 21-07-2023 6 08:00-09:15 K13TTH1 P.202B
Phương pháp nghiên cứu khoa học 20-07-2023 5 08:00-09:15 K13DVA1 P.103
Luật thuế quốc tế 13-07-2023 5 14:00-15:15 K13LKT1 P.201
Luật thuế quốc tế 13-07-2023 5 14:00-15:15 K13LUA1 P.201
Công nghệ gia công cơ khí 22-07-2023 7 08:00-09:15 K14OTO1 P.206
Công nghệ gia công cơ khí 22-07-2023 7 08:00-09:15 K14OTO2 P.201
Kinh tế chính trị Mác - Lênin 17-07-2023 2 08:00-09:15 K13THO1 P.103
Kinh tế chính trị Mác - Lênin 17-07-2023 2 14:00-15:15 K13KSA1 P.08
Kinh tế chính trị Mác - Lênin 17-07-2023 2 14:00-15:15 K13LHA1 P.08
Kinh tế chính trị Mác - Lênin 17-07-2023 2 08:00-09:15 K13TCH1 P.203
Kinh tế chính trị Mác - Lênin 17-07-2023 2 14:00-15:15 K13LKT1 P.302
Kinh tế chính trị Mác - Lênin 17-07-2023 2 14:00-15:15 K13LUA1 P.302
Kinh tế chính trị Mác - Lênin 17-07-2023 2 14:00-15:15 K13KTO1 P.206
Kinh tế chính trị Mác - Lênin 17-07-2023 2 14:00-15:15 K13KTO2 P.301
Kinh tế chính trị Mác - Lênin 17-07-2023 2 08:00-09:15 K13KDO1-N1 P.201
Kinh tế chính trị Mác - Lênin 17-07-2023 2 08:00-09:15 K13KDO1-N2 P.206
Kinh tế chính trị Mác - Lênin 18-07-2023 3 08:00-09:15 K13KDO2-N1 P.103
Kinh tế chính trị Mác - Lênin 18-07-2023 3 08:00-09:15 K13KDO2-N2 P.201
Kinh tế chính trị Mác - Lênin 18-07-2023 3 08:00-09:15 K13NNA1 P.203
Kinh tế chính trị Mác - Lênin 18-07-2023 3 08:00-09:15 K13NNA2 P.302
Kinh tế chính trị Mác - Lênin 18-07-2023 3 08:00-09:15 K13LOG1 P.201
Kinh tế chính trị Mác - Lênin 18-07-2023 3 08:00-09:15 K13TTH1 P.103
Kinh tế chính trị Mác - Lênin 18-07-2023 3 14:00-15:15 K13DVA1 P.201
Kinh tế chính trị Mác - Lênin 18-07-2023 3 14:00-15:15 K13OTO1 P.206
Kinh tế chính trị Mác - Lênin 18-07-2023 3 14:00-15:15 K13OTO2 P.201
Kinh tế chính trị Mác - Lênin 18-07-2023 3 14:00-15:15 K13KXD1 P.206
Luật Dân sự 2 11-07-2023 3 14:00-15:15 K14LKT1 P.201
Luật Dân sự 2 11-07-2023 3 14:00-15:15 K14LUA1 P.201
Cơ sở pháp lý truyền thông 11-07-2023 3 08:00-09:15 K14TTH1 P.105
An ninh khách sạn 11-07-2023 3 14:00-15:15 K13KSA1 P.206
Triết học Mác - Lê nin 14-08-2023 2 08:00-09:15 K14THO1 P.02
Triết học Mác - Lê nin 14-08-2023 2 08:00-09:15 K14THO2 P.08
Triết học Mác - Lê nin 14-08-2023 2 08:00-09:15 K14TCH1 P.05
Triết học Mác - Lê nin 14-08-2023 2 08:00-09:15 K14LKT1 P.04
Triết học Mác - Lê nin 14-08-2023 2 08:00-09:15 K14LUA1 P.04
Triết học Mác - Lê nin 14-08-2023 2 14:00-15:15 K14KTO1 P.08
Triết học Mác - Lê nin 14-08-2023 2 14:00-15:15 K14KTO2 P.206
Triết học Mác - Lê nin 14-08-2023 2 14:00-15:15 K14NNA1 P.201
Triết học Mác - Lê nin 14-08-2023 2 14:00-15:15 K14NNA2 P.301
Triết học Mác - Lê nin 15-08-2023 3 08:00-09:15 K14OTO1 P.07
Triết học Mác - Lê nin 15-08-2023 3 08:00-09:15 K14OTO2 P.02
Triết học Mác - Lê nin 15-08-2023 3 08:00-09:15 K14KDO1 P.04
Triết học Mác - Lê nin 15-08-2023 3 08:00-09:15 K14KDO2 P.08
Triết học Mác - Lê nin 15-08-2023 3 14:00-15:15 K14LOG1 P.04
Triết học Mác - Lê nin 15-08-2023 3 14:00-15:15 K14TTH1 P.04
Triết học Mác - Lê nin 15-08-2023 3 14:00-15:15 K14KXN1 P.04
Triết học Mác - Lê nin 15-08-2023 3 14:00-15:15 K14KSA1 P.08
Triết học Mác - Lê nin 15-08-2023 3 14:00-15:15 K14LHA1 P.02
Triết học Mác - Lê nin 15-08-2023 3 14:00-15:15 K14DVA1 P.05
Triết học Mác - Lê nin 15-08-2023 3 14:00-15:15 K14KXD1 P.05
Luật các tổ chức quốc tế 07-08-2023 2 08:00-09:15 K12LKT1 P.201
Toán rời rạc 07-08-2023 2 14:00-15:30 K14THO1 P.201
Toán rời rạc 07-08-2023 2 14:00-15:30 K14THO2 P.206
Điều dưỡng cơ bản 07-08-2023 2 08:00-09:15 K14KXN1 P.207B
Viết 2 09-08-2023 4 08:00-09:15 K14NNA1 P.04
Viết 2 09-08-2023 4 08:00-09:15 K14NNA2 P.201
Ngữ Pháp 2 12-08-2023 7 08:00-09:15 K14NNA1 P.04
Ngữ Pháp 2 12-08-2023 7 08:00-09:15 K14NNA2 P.201
Kinh tế vĩ mô 18-08-2023 6 08:00-09:15 K14TCH1 P.05
Kinh tế vĩ mô 18-08-2023 6 08:00-09:15 K14KTO1 P.04
Kinh tế vĩ mô 18-08-2023 6 08:00-09:15 K14KTO2 P.08
Kinh tế vĩ mô 18-08-2023 6 14:00-15:15 K14KDO1 P.04
Kinh tế vĩ mô 18-08-2023 6 14:00-15:15 K14KDO2 P.08
Kinh tế vĩ mô 18-08-2023 6 14:00-15:15 K14LOG1 P.05
Tiếng Anh 3 10-08-2023 5 08:00-09:30 K14THO1 P.05
Tiếng Anh 3 10-08-2023 5 08:00-09:30 K14THO2 P.07
Tiếng Anh 3 10-08-2023 5 08:00-09:30 K14KSA1 P.04
Tiếng Anh 3 10-08-2023 5 08:00-09:30 K14LHA1 P.02
Tiếng Anh 3 10-08-2023 5 14:00-15:30 K14TCH1 P.05
Tiếng Anh 3 10-08-2023 5 14:00-15:30 K14LKT1 P.206
Tiếng Anh 3 10-08-2023 5 14:00-15:30 K14LUA1 P.206
Tiếng Anh 3 10-08-2023 5 14:00-15:30 K14KTO1 P.08
Tiếng Anh 3 10-08-2023 5 14:00-15:30 K14KTO2 P.201
Tiếng Anh 3 11-08-2023 6 08:00-09:30 K14KDO1 P.02 Nhóm 1
Tiếng Anh 3 11-08-2023 6 08:00-09:30 K14KDO1 P.05 Nhóm 2
Tiếng Anh 3 11-08-2023 6 08:00-09:30 K14KDO2 P.07 Nhóm 1
Tiếng Anh 3 11-08-2023 6 08:00-09:30 K14KDO2 P.05 Nhóm 2
Tiếng Anh 3 11-08-2023 6 08:00-09:30 K14LOG1 P.201
Tiếng Anh 3 11-08-2023 6 08:00-09:30 K14TTH1 P.201
Tiếng Anh 3 11-08-2023 6 14:00-15:30 K14DVA1 P.04
Tiếng Anh 3 11-08-2023 6 14:00-15:30 K14OTO1 P.201
Tiếng Anh 3 11-08-2023 6 14:00-15:30 K14OTO2 P.206
Tiếng Anh 3 11-08-2023 6 14:00-15:30 K14KXD1 P.04
Tiếng Anh 3 11-08-2023 6 14:00-15:30 K14KXN1 P.04
Kế toán tài chính 2 08-08-2023 3 14:00-15:15 K14KTO1 P.08
Kế toán tài chính 2 08-08-2023 3 14:00-15:15 K14KTO2 P.04
Quản trị học 08-08-2023 3 08:00-09:15 K14KSA1 P.04
Quản trị học 08-08-2023 3 08:00-09:15 K14LHA1 P.08
Quản trị học 08-08-2023 3 08:00-09:15 K14DVA1 P.08
Quản trị đa văn hóa 08-08-2023 3 08:00-09:15 K14LOG1 P.207B
Đọc 2 06-08-2023 CN 08:00-09:15 VB222TA1 P.105A
Lịch sử Đảng Cộng sản VN 21-08-2023 2 08:00-09:00 K12THO1 P.04
Lịch sử Đảng Cộng sản VN 21-08-2023 2 08:00-09:00 K12KSA1 P.02
Lịch sử Đảng Cộng sản VN 21-08-2023 2 08:00-09:00 K12KSA2 P.05
Lịch sử Đảng Cộng sản VN 21-08-2023 2 08:00-09:00 K12TCH1 P.07
Lịch sử Đảng Cộng sản VN 21-08-2023 2 14:00-15:00 K12LKT1 P.04
Lịch sử Đảng Cộng sản VN 21-08-2023 2 14:00-15:00 K12KTO1 P.02
Lịch sử Đảng Cộng sản VN 21-08-2023 2 14:00-15:00 K12KTO2 P.08
Lịch sử Đảng Cộng sản VN 21-08-2023 2 14:00-15:00 K12LHA1 P.08
Lịch sử Đảng Cộng sản VN 21-08-2023 2 14:00-15:00 K12KDO1 P.05
Lịch sử Đảng Cộng sản VN 21-08-2023 2 14:00-15:00 K12KDO2 P.07
Lịch sử Đảng Cộng sản VN 22-08-2023 3 08:00-09:00 K12NNA1 P.04
Lịch sử Đảng Cộng sản VN 22-08-2023 3 08:00-09:00 K12NNA2 P.02
Lịch sử Đảng Cộng sản VN 22-08-2023 3 08:00-09:00 K12LOG1 P.05
Lịch sử Đảng Cộng sản VN 22-08-2023 3 08:00-09:00 K12DVA01 P.05
Lịch sử Đảng Cộng sản VN 22-08-2023 3 08:00-09:00 K12OTO1 P.07
Quản trị chuỗi cung ứng 24-08-2023 5 08:00-09:15 K12DVA01 P.03
Dự báo trong Kinh doanh (Môn học tự chọn 2) 24-08-2023 5 08:00-09:15 K12KDO1 P.04
Dự báo trong Kinh doanh (Môn học tự chọn 2) 24-08-2023 5 08:00-09:15 K12KDO2 P.05
Dự báo trong Kinh doanh (Môn học tự chọn 2) 24-08-2023 5 08:00-09:15 K12LOG1 P.02
Kế toán hành chính sự nghiệp 25-08-2023 6 08:00-09:15 K12KTO1 P.04
Kế toán hành chính sự nghiệp 25-08-2023 6 08:00-09:15 K12KTO2 P.04
Quản trị vận hành (Môn học tự chọn 1) 26-08-2023 7 08:00-09:15 K12KDO1 P.04
Quản trị vận hành (Môn học tự chọn 1) 26-08-2023 7 08:00-09:15 K12KDO2 P.05
Quản trị vận hành (Môn học tự chọn 1) 26-08-2023 7 08:00-09:15 K12LOG1 P.02
Mô hình tài chính 24-08-2023 5 14:00-15:15 K12TCH1 P.101
Kế toán mô phỏng 23-08-2023 4 14:00-16:00 K12KTO1 P.204
Kế toán mô phỏng 23-08-2023 4 14:00-16:00 K12KTO2 P.204
An toàn lao động và môi trường 24-08-2023 5 14:00-15:00 K12OTO1 P.04
Tin học căn bản 30-08-2023 4 08:00-09:30 K14TCH1 P.101
Tin học căn bản 30-08-2023 4 08:00-09:30 K14KDO1 P.204
Tin học căn bản 30-08-2023 4 14:00-15:30 K14KDO2 P.204
Tin học căn bản 30-08-2023 4 08:00-09:30 K14TTH1 P.101
Ứng dụng tin học trong thiết kế 22-08-2023 3 08:00-09:15 K14OTO1 P.204
Ứng dụng tin học trong thiết kế 22-08-2023 3 14:00-15:30 K14OTO2 P.204
Tên môn học Ngày thi Thứ Giờ thi Lớp Phòng Ghi chú
TRƯỜNG ĐH PHAN THIẾT THÔNG BÁO NGƯỠNG ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG ĐẦU VÀO CÁC HÌNH THỨC XÉT TUYỂN TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC NĂM 2023 THÔNG BÁO TUYỂN SINH ĐẠI HỌC VĂN BẰNG 2 CHÍNH QUY NGÀNH NGÔN NGỮ ANH (KHAI GIẢNG 18/2/2023)