Lớp Tên môn học Giảng viên Buổi 1 - Thứ Buổi 1 - Tiết Buổi 1 - Phòng Buổi 2 - Thứ Buổi 2 - Tiết Buổi 2 - Phòng Ngày bắt đầu Ghi chú
K14KXD1 Sức bền vật liệu 2 Nguyễn Văn Soan 4 2-5 P.106A 5 2-5 P.106A 04-09-2023
K14KXD1 Tin học căn bản Đỗ Thị Kim Dung 3 2-5 P.101 04-09-2023
K14KXD1 Cơ học kết cấu 1 Nguyễn Quốc Thông 2 8-11 P.106A 3 8-11 P.106A 04-09-2023
K14KXD1 Tiếng Anh 4 Lý Thị Mỹ Hạnh 6 2-5 P.102B 04-09-2023
K14OTO2 Dung sai - Kỹ thuật đo (môn tự chọn) Đào Vĩnh Hưng 3 8-11 P.206 4 8-11 P.206 04-09-2023
K14OTO2 Hệ thống khí nén - thủy lực Kiều Ngọc Dịch Vụ 7 2-5 P.01 7 8-11 P.01 04-09-2023
K14OTO2 Vật liệu kỹ thuật Nguyễn Minh Tâm 6 2-5 P.206 04-09-2023
K14OTO2 Tiếng Anh 4 Nguyễn Thành Dũ 2 2-5 P.03 04-09-2023
K14OTO2 Lý thuyết ô tô Phạm Hoàng Tú 5 2-5 P.206 5 8-11 P.206 04-09-2023
K14OTO2 Nguyên lý – Chi tiết máy Đào Vĩnh Hưng 3 2-5 P.206 4 2-5 P.206 04-09-2023
K14OTO1 Dung sai - Kỹ thuật đo (môn tự chọn) Đào Vĩnh Hưng 3 8-11 P.206 4 8-11 P.206 04-09-2023
K14OTO1 Nguyên lý – Chi tiết máy Đào Vĩnh Hưng 3 2-5 P.206 4 2-5 P.206 04-09-2023
K14OTO1 Vật liệu kỹ thuật Nguyễn Minh Tâm 6 2-5 P.206 04-09-2023
K14DVA1 Thực tập 1
K14DVA1 Tổng quan du lịch La Nữ Ánh Vân 2 2-5 P.04 04-09-2023
K14OTO1 Tiếng Anh 4 Phạm Thị Hải Vân 7 2-5 P.03 04-09-2023
K14DVA1 Quản trị Lễ Tân Mai Ngọc Khánh 5 8-11 P.02 04-09-2023
K14OTO1 Lý thuyết ô tô Phạm Hoàng Tú 5 2-5 P.206 5 8-11 P.206 04-09-2023
K14OTO1 Tiếng Anh 4 Nguyễn Thành Dũ 2 2-5 P.03 04-09-2023
K14DVA1 Kinh tế vi mô Lê Anh Linh 3 8-11 P.04 04-09-2023
K14DVA1 Tiếng Anh 4 Lý Thị Mỹ Hạnh 6 2-5 P.102B 04-09-2023
K14TTH1 Kỹ thuật đồ họa (cơ bản) Võ Quốc Tuấn 4 2-5 P.102A 18-09-2023
K14TTH1 Marketing & Truyền thông tích hợp (IMC) Võ Hồng Hạnh 7 2-5 P.207A 7 8-11 P.207A 04-09-2023
K14TTH1 Quản trị nguồn nhân lực Nguyễn Xuân Viễn 2 8-11 P.103 04-09-2023
K14TTH1 Quan hệ công chúng Võ Thị An Nhi 3 8-11 P.207A 04-09-2023
K14TTH1 Tiếng Anh 4 Nguyễn Thành Dũ 5 2-5 P.05 04-09-2023
K14LOG1 Quản trị kho hàng Hà Minh Hiếu 5 8-11 P.207A 6 8-11 P.207A 04-09-2023
K14LOG1 Marketing dịch vụ logistics Huỳnh Đăng Khoa 4 2-5 P.207A 4 8-11 P.207A 04-09-2023
K14LOG1 Quản trị chuỗi cung ứng Trần Triệu Quân 7 2-5 P.203 04-09-2023
K14LOG1 Quản trị tài chính doanh nghiệp Nguyễn Anh Thư 3 2-5 P.201 04-09-2023
K14LOG1 Tiếng Anh 4 Nguyễn Thành Dũ 5 2-5 P.05 04-09-2023
K14NNA2 Nghệ thuật nói trước công chúng (Public speaking) Trịnh Thanh Toản 7 2-5 P.202B 04-09-2023
K14NNA2 Đọc 3 Bùi Thị Ngọc Lan 7 8-11 P.102B 04-09-2023
K14NNA2 Viết 3 Nguyễn Lê Uyên Minh 3 8-11 P.202B 04-09-2023
K14NNA2 Ngữ Pháp 3 Phạm Quỳnh Hoa 6 8-11 P.202B 04-09-2023
K14NNA2 Nghe - Nói 4 Lý Thị Mỹ Hạnh 5 8-11 P.102B 04-09-2023
K14NNA1 Nghệ thuật nói trước công chúng (Public speaking) Trịnh Thanh Toản 7 8-11 P.202B 04-09-2023
K14NNA1 Ngữ Pháp 3 Phạm Quỳnh Hoa 6 2-5 P.202B 04-09-2023
K14NNA1 Viết 3 Nguyễn Lê Uyên Minh 3 2-5 P.202B 04-09-2023
K14NNA1 Đọc 3 Bùi Thị Ngọc Lan 7 2-5 P.102B 04-09-2023
K14NNA1 Nghe - Nói 4 Lý Thị Mỹ Hạnh 5 2-5 P.102B 04-09-2023
K14KDO2 Quản trị chuỗi cung ứng Trần Triệu Quân 7 2-5 P.203 04-09-2023
K14KDO2 Quản trị nguồn nhân lực Nguyễn Xuân Viễn 2 8-11 P.103 04-09-2023
K14KDO2 Pháp luật kinh tế Cao Thị Ngọc Trinh 7 8-11 P.103 04-09-2023
K14KDO2 Quản trị tài chính doanh nghiệp Nguyễn Anh Thư 5 8-11 P.201 04-09-2023
K14KDO1 Quản trị chuỗi cung ứng Trần Triệu Quân 7 2-5 P.203 04-09-2023
K14KDO2 Tiếng Anh 4 Phan Thanh Tuấn 6 8-11 P.02 04-09-2023
K14KDO1 Quản trị nguồn nhân lực Nguyễn Xuân Viễn 2 8-11 P.103 04-09-2023
K14KDO1 Pháp luật kinh tế Cao Thị Ngọc Trinh 7 8-11 P.103 04-09-2023
K14KDO1 Quản trị tài chính doanh nghiệp Nguyễn Anh Thư 3 2-5 P.201 04-09-2023
K14KDO1 Tiếng Anh 4 Phan Thanh Tuấn 6 2-5 P.02 04-09-2023
K14KTO2 Kế toán tài chính 3 Bùi Thị Nhân 2 8-11 P.05 04-09-2023
K14KTO2 Nghiệp vụ ngân hàng thương mại Nguyễn Anh Thư 4 8-11 P.04 04-09-2023
K14KTO2 Tin học căn bản Đỗ Thị Kim Dung 3 2-5 P.101 04-09-2023
K14KTO2 Pháp luật kinh tế Cao Thị Ngọc Trinh 7 2-5 P.103 04-09-2023
K14KTO2 Tiếng Anh 4 Huỳnh Ái 6 8-11 P.05 04-09-2023
K14KTO1 Kế toán tài chính 3 Bùi Thị Nhân 3 8-11 P.05 04-09-2023
K14KTO1 Nghiệp vụ ngân hàng thương mại Nguyễn Anh Thư 4 8-11 P.04 04-09-2023
K14KTO1 Pháp luật kinh tế Cao Thị Ngọc Trinh 7 2-5 P.103 04-09-2023
K14KTO1 Tin học căn bản Đỗ Thị Kim Dung 2 2-5 P.101 04-09-2023
K14KTO1 Tiếng Anh 4 Nguyễn Thị Dung 5 2-5 P.05 04-09-2023
K14LUA1 Luật kinh doanh bất động sản Ngô Gia Hoàng 2 8-11 P.302 04-09-2023
K14LUA1 Luật thương mại 1 Nguyễn Thị Bích Phượng 5 2-5 P.302 04-09-2023
K14LUA1 Kinh tế học đại cương Lê Anh Linh 4 8-11 P.302 04-09-2023
K14LUA1 Luật đất đai Ngô Gia Hoàng 2 2-5 P.302 04-09-2023
K14LUA1 Tiếng Anh 4 Phan Thanh Tuấn 7 2-5 P.302 04-09-2023
K14LKT1 Luật kinh doanh bất động sản Ngô Gia Hoàng 2 8-11 P.302 04-09-2023
K14LKT1 Luật thương mại 1 Nguyễn Thị Bích Phượng 5 2-5 P.302 04-09-2023
K14LKT1 Luật đất đai Ngô Gia Hoàng 2 2-5 P.302 04-09-2023
K14LKT1 Kinh tế học đại cương Lê Anh Linh 4 8-11 P.302 04-09-2023
K14LKT1 Tiếng Anh 4 Phan Thanh Tuấn 7 2-5 P.302 04-09-2023
K14TCH1 Thuế Nguyễn Thị Bích Thủy 3 8-11 P.03 4 2-5 P.03 09-10-2023
K14TCH1 Thanh toán quốc tế Nguyễn Hữu Quyền 5 8-11 P.03 11-09-2023
K14TCH1 Quản trị tài chính doanh nghiệp 1 Nguyễn Anh Thư 2 8-11 P.03 04-09-2023
K14TCH1 Pháp luật kinh tế Cao Thị Ngọc Trinh 7 2-5 P.103 04-09-2023
K14TCH1 Tiếng Anh 4 Huỳnh Ái 6 2-5 P.03 04-09-2023
K14LHA1 Tổng quan du lịch La Nữ Ánh Vân 2 2-5 P.04 04-09-2023
K14LHA1 Tuyến điểm du lịch Việt Nam 2 Võ Thị Kim Liên 4 8-11 P.01 04-09-2023
K14LHA1 Thực tập 1
K14LHA1 Tiếng Anh 4 Trần Xuân Hải 7 8-11 P.02 04-09-2023
K14LHA1 Kinh tế vi mô Lê Anh Linh 3 8-11 P.04 04-09-2023
K14KSA1 Tổng quan du lịch La Nữ Ánh Vân 2 2-5 P.04 04-09-2023
K14KSA1 Kinh tế vi mô Lê Anh Linh 3 8-11 P.04 04-09-2023
K14KSA1 Thực tập 1
K14KSA1 Quản trị Lễ Tân Mai Ngọc Khánh 5 8-11 P.02 04-09-2023
K14THO2 Tiếng Anh 4 Nguyễn Thị Dung 3 8-11 P.102B 04-09-2023
K14KSA1 Tiếng Anh 4 Trần Xuân Hải 7 2-5 P.02 04-09-2023
K14THO2 Lý thuyết xác suất và thống kê toán Võ Đức Tư Duy 2 2-5 P.201 04-09-2023
K14THO2 Thiết kế web Trần Ngọc Dân 7 2-5 P.204 04-09-2023
K14THO2 Lập trình trên Windows Nguyễn Hữu Tiến 4 8-11 P.204 04-09-2023
K14THO1 Tiếng Anh 4 Nguyễn Thị Dung 3 2-5 P.102B 04-09-2023
K14THO2 Phân tích thiết kế hệ thống thông tin Viên Thanh Nhã 7 8-11 P.101 04-09-2023
K14THO1 Lý thuyết xác suất và thống kê toán Võ Đức Tư Duy 2 2-5 P.201 04-09-2023
K14THO1 Thiết kế web Trần Ngọc Dân 7 8-11 P.204 04-09-2023
K14THO1 Lập trình trên Windows Nguyễn Hữu Tiến 5 2-5 P.204 04-09-2023
K13KXD1 Tiếng Anh chuyên ngành xây dựng Phan Thanh Tuấn 7 8-11 P.106A 04-09-2023
K14THO1 Phân tích thiết kế hệ thống thông tin Viên Thanh Nhã 7 2-5 P.101 04-09-2023
K13KXD1 Kiến trúc dân dụng Châu Thanh Hùng 7 2-5 P.106A 04-09-2023
K13KXD1 Kiến trúc công nghiệp Nguyễn Dương Tấn Huy 5 2-5 P.304 5 8-11 P.304 02-10-2023
K13KXD1 Đồ án kết cấu thép Dương Lê Trường
K13KXD1 Kết cấu bê tông cốt thép 1 Nguyễn Quốc Thông 2 2-5 P.106A 3 2-5 P.106A 04-09-2023
K13KXD1 Chuyên đề kết cấu thép Dương Lê Trường 6 2-5 P.106A 6 8-11 P.106A 04-09-2023
K13KXD1 Chủ nghĩa xã hội khoa học Nguyễn Văn Thế 4 8-11 Hội trường 04-09-2023
K13OTO2 Hệ thống điều hòa không khí trên ô tô (môn tự chọn) Kiều Ngọc Dịch Vụ 7 8-11 P.206 04-09-2023
K13OTO2 Công nghệ phủ sơn ô tô (môn tự chọn) Vũ Kế Hoạch 3 2-5 P.302 3 8-11 P.302 09-10-2023
K13OTO2 Ngôn ngữ lập trình C Nguyễn Tấn Ý 4 2-5 P.204 04-09-2023
K13OTO2 Động cơ ô tô – Thực tập Lê Minh Phụng 5 8-11 XTH 6 8-11 XTH 04-09-2023
K13OTO2 Công nghệ lập trình CNC - TH Phùng Tấn Đức 2 2-5 P.204 09-10-2023
K13OTO2 Chủ nghĩa xã hội khoa học Nguyễn Văn Thế 4 8-11 Hội trường 04-09-2023
K13OTO2 Công nghệ lập trình CNC - LT Phùng Tấn Đức 2 2-5 P.303 3 2-5 P.303 04-09-2023
K13OTO1 Công nghệ phủ sơn ô tô (môn tự chọn) Vũ Kế Hoạch 3 2-5 P.302 3 8-11 P.302 09-10-2023
K13OTO1 Hệ thống điều hòa không khí trên ô tô (môn tự chọn) Kiều Ngọc Dịch Vụ 7 8-11 P.206 04-09-2023
K13OTO1 Ngôn ngữ lập trình C Nguyễn Tấn Ý 4 2-5 P.204 04-09-2023
K13OTO1 Động cơ ô tô – Thực tập Lê Minh Phụng 5 2-5 XTH 6 2-5 XTH 04-09-2023
K13OTO1 Công nghệ lập trình CNC - TH Phùng Tấn Đức 5 8-11 P.204 09-10-2023
K13OTO1 Công nghệ lập trình CNC - LT Phùng Tấn Đức 2 2-5 P.303 3 2-5 P.303 04-09-2023
K13DVA1 Tiếng Anh chuyên ngành nhà hàng 2 Phạm Quỳnh Hoa 5 8-11 P.01 04-09-2023
K13DVA1 Thực tập 2
K13OTO1 Chủ nghĩa xã hội khoa học Nguyễn Văn Thế 4 8-11 Hội trường 04-09-2023
K13DVA1 Thương lượng và đàm phán trong kinh doanh Đinh Hoàng Anh Tuấn 7 2-5 P.207B 04-09-2023
K13DVA1 Quản trị chi phí và xây dựng thực đơn Võ Thị Kim Liên 2 8-11 P.01 04-09-2023
K13DVA1 Chủ nghĩa xã hội khoa học Nguyễn Văn Thế 4 8-11 Hội trường 04-09-2023
K13TTH1 Kỹ thuật quay phim, chụp ảnh và xử lý hậu kì Lê Mậu Duy Phong 7 2-5 P.303 7 8-11 P.303 04-09-2023
K13TTH1 Quản trị sự cố truyền thông Võ Hồng Hạnh 6 2-5 P.303 6 8-11 P.303 04-09-2023
K13TTH1 Kiến tập 27-11-2023
K13TTH1 Thương mại điện tử Đỗ Thuận Hải 6 2-5 P.303 7 2-5 P.303 16-10-2023
K13TTH1 Chủ nghĩa xã hội khoa học Nguyễn Văn Thế 4 8-11 Hội trường 04-09-2023
K13LOG1 Đàm phán và giao tiếp trong kinh doanh quốc tế Trần Triệu Quân 7 8-11 P.303 04-09-2023
K13LOG1 Kiến tập 27-11-2023
K13LOG1 Quản lý vận tải quốc tế Hà Minh Hiếu 5 2-5 P.207A 6 2-5 P.207A 04-09-2023
K13LOG1 Quản trị dự án đầu tư Đỗ Thuận Hải 6 8-11 P.203 7 8-11 P.203 16-10-2023
K13LOG1 Chủ nghĩa xã hội khoa học Nguyễn Văn Thế 4 8-11 Hội trường 04-09-2023
K13LOG1 Thương mại điện tử Đỗ Thuận Hải 6 2-5 P.303 7 2-5 P.303 16-10-2023
K13NNA2 Du Lịch 1 Phạm Quỳnh Hoa 7 2-5 P.107 04-09-2023 Chuyên ngành 3
K13NNA2 Thương Mại 1 Phạm Thị Hải Vân 6 2-5 P.105A 04-09-2023 Chuyên ngành 3
K13NNA2 Thực hành giảng dạy tiếng Anh 1 Trần Thị Quỳnh Lê 3 8-11 P.207B 04-09-2023 Chuyên ngành 2
K13NNA2 Lý thuyết giảng dạy tiếng Anh Trần Thị Quỳnh Lê 4 8-11 P.207B 04-09-2023 Chuyên ngành 2
K13NNA2 Thực hành giảng dạy tiếng Anh 1 Trần Thị Quỳnh Lê 6 2-5 P.202A 04-09-2023 Chuyên ngành 1
K13NNA2 Lý thuyết giảng dạy tiếng Anh Trần Thị Quỳnh Lê 4 2-5 P.207B 04-09-2023 Chuyên ngành 1
K13NNA1 Du Lịch 1 Phạm Quỳnh Hoa 7 2-5 P.107 04-09-2023 Chuyên ngành 3
K13NNA1 Thương Mại 1 Phạm Thị Hải Vân 6 2-5 P.105A 04-09-2023 Chuyên ngành 3
K13NNA1 Thực hành giảng dạy tiếng Anh 1 Trần Thị Quỳnh Lê 3 8-11 P.207B 04-09-2023 Chuyên ngành 2
K13NNA1 Lý thuyết giảng dạy tiếng Anh Trần Thị Quỳnh Lê 4 8-11 P.207B 04-09-2023 Chuyên ngành 2
K13NNA1 Thực hành giảng dạy tiếng Anh 1 Trần Thị Quỳnh Lê 6 2-5 P.202A 04-09-2023 Chuyên ngành 1
K13NNA1 Lý thuyết giảng dạy tiếng Anh Trần Thị Quỳnh Lê 4 2-5 P.207B 04-09-2023 Chuyên ngành 1
K13NNA2 Tiếng Trung 3 Vày Nguyệt Phượng 2 8-11 P.207B 04-09-2023
K13NNA2 Viết 4 Huỳnh Ái 5 8-11 P.207B 04-09-2023
K13NNA2 Chủ nghĩa xã hội khoa học Nguyễn Văn Thế 3 2-5 Hội trường 04-09-2023
K13NNA1 Viết 4 Huỳnh Ái 5 2-5 P.207B 04-09-2023
K13NNA1 Tiếng Trung 3 Vày Nguyệt Phượng 2 2-5 P.207B 04-09-2023
K13KDO2 Kiến tập 27-11-2023
K13NNA1 Chủ nghĩa xã hội khoa học Nguyễn Văn Thế 3 2-5 Hội trường 04-09-2023
K13KDO2 Quản trị dự án đầu tư Đỗ Thuận Hải 6 8-11 P.203 7 8-11 P.203 16-10-2023
K13KDO2 Nghiên cứu marketing Lâm Ngọc Điệp 5 2-5 P.103 04-09-2023
K13KDO2 Quản trị bán hàng Lâm Ngọc Điệp 4 2-5 P.103 04-09-2023
K13KDO2 Chủ nghĩa xã hội khoa học Nguyễn Văn Thế 3 2-5 Hội trường 04-09-2023
K13KDO1 Kiến tập 27-11-2023
K13KDO1 Quản trị dự án đầu tư Đỗ Thuận Hải 6 8-11 P.203 7 8-11 P.203 16-10-2023
K13KDO1 Quản trị bán hàng Lâm Ngọc Điệp 4 2-5 P.103 04-09-2023
K13KDO1 Nghiên cứu marketing Lâm Ngọc Điệp 5 2-5 P.103 04-09-2023
K13KDO1 Chủ nghĩa xã hội khoa học Nguyễn Văn Thế 3 2-5 Hội trường 04-09-2023
K13KTO2 Hệ thống thông tin kế toán Trần Thị Hồng Diễm 4 2-5 P.201 04-09-2023
K13KTO2 Kế toán quản trị Trần Thị Hồng Diễm 6 2-5 P.201
K13KTO2 Anh văn chuyên ngành kế toán Phạm Thị Hải Vân 5 8-11 P.05 04-09-2023
K13KTO2 Tin học kế toán 2 (Phần mềm kế toán) Lê Thị Tú Trinh 3 8-11 P.204 04-09-2023
K13KTO2 Chủ nghĩa xã hội khoa học Nguyễn Văn Thế 5 2-5 Hội trường 04-09-2023
K13KTO1 Hệ thống thông tin kế toán Trần Thị Hồng Diễm 4 2-5 P.201 04-09-2023
K13KTO1 Kế toán quản trị Trần Thị Hồng Diễm 6 2-5 P.201 04-09-2023
K13KTO1 Anh văn chuyên ngành kế toán Phạm Thị Hải Vân 7 8-11 P.03 04-09-2023
K13KTO1 Tin học kế toán 2 (Phần mềm kế toán) Lê Thị Tú Trinh 2 8-11 P.204 04-09-2023
K13KTO1 Chủ nghĩa xã hội khoa học Nguyễn Văn Thế 5 2-5 Hội trường 04-09-2023
K13LUA1 Pháp luật về thương mại điện tử Nguyễn Thị Bích Phượng 6 2-5 P.207B 04-09-2023
K13LUA1 Luật sở hữu trí tuệ Nguyễn Thanh Xuân 7 2-5 P.301 7 8-11 P.301 02-10-2023
K13LUA1 Luật các tổ chức quốc tế Nguyễn Thị Minh Phương 4 2-5 P.301 4 8-11 P.301 20-11-2023
K13LUA1 Công pháp quốc tế Võ Hưng Đạt 2 2-5 P.301 3 2-5 P.301 04-09-2023
K13LUA1 Tư pháp quốc tế Võ Hưng Đạt 2 8-11 P.301 3 8-11 P.301 04-09-2023
K13LUA1 Chủ nghĩa xã hội khoa học Nguyễn Văn Thế 5 2-5 Hội trường 04-09-2023
K13LKT1 Luật các tổ chức quốc tế Nguyễn Thị Minh Phương 4 2-5 P.301 4 8-11 P.301 20-11-2023
K13LKT1 Pháp luật về thi hành án dân sự Nguyễn Nam Hưng 7 2-5 P.301 7 8-11 P.301 06-11-2023
K13LKT1 Công pháp quốc tế Võ Hưng Đạt 2 2-5 P.301 3 2-5 P.301 04-09-2023
K13LKT1 Tư pháp quốc tế Võ Hưng Đạt 2 8-11 P.301 3 8-11 P.301 04-09-2023
K13LKT1 Luật sở hữu trí tuệ Nguyễn Thanh Xuân 7 2-5 P.301 7 8-11 P.301 02-10-2023
K13LKT1 Chủ nghĩa xã hội khoa học Nguyễn Văn Thế 5 2-5 Hội trường 04-09-2023
K13TCH1 Anh văn chuyên ngành TCNH Nguyễn Thị Hải Bình 6 8-11 P.03 04-09-2023
K13TCH1 Kế toán ngân hàng thương mại Nguyễn Thị Toàn 4 8-11 P.03 04-09-2023
K13TCH1 Lập và thẩm định dự án đầu tư Đinh Hoàng Anh Tuấn 7 8-11 P.207B 04-09-2023
K13TCH1 Mô hình tài chính Nguyễn Thị Hải Bình 2 8-11 P.101 04-09-2023
K13TCH1 Chủ nghĩa xã hội khoa học Nguyễn Văn Thế 5 2-5 Hội trường 04-09-2023
K13LHA1 Quản trị kinh doanh lữ hành Lưu Thắng Lợi 3 2-5 P.06 3 8-11 P.06 04-09-2023
K13LHA1 Tiếng Anh chuyên ngành lữ hành 1 Tăng Minh Châu 6 8-11 P.06 04-09-2023
K13LHA1 Chủ nghĩa xã hội khoa học Nguyễn Văn Thế 4 8-11 Hội trường
K13LHA1 Du lịch cộng đồng La Nữ Ánh Vân 5 2-5 P.06
K13KSA1 Quản trị Phòng Trần Đình Phương 7 2-5 P.06 7 8-11 P.06 04-09-2023
K13KSA1 Quản trị khách sạn Mai Ngọc Khánh 6 2-5 P.06 04-09-2023
K13KSA1 Thực tập 2
K13KSA1 Toán cao cấp Võ Đức Tư Duy 3 2-5 P.03 04-09-2023
K13THO1 Quản trị mạng Võ Quốc Tuấn 3 2-5 P.204 04-09-2023
K13KSA1 Chủ nghĩa xã hội khoa học Nguyễn Văn Thế 5 2-5 Hội trường
K13THO1 Thương mại điện tử Trần Ngọc Dân 6 8-11 P.104 04-09-2023
K13THO1 Chủ nghĩa xã hội khoa học Nguyễn Văn Thế 4 8-11 Hội trường 04-09-2023
K13THO1 Công nghệ phần mềm Trương Tấn Khoa 2 2-5 P.104 2 8-11 P.104 04-09-2023
K12OTO1 Kiểm định và chẩn đoán ô tô - TH Phạm Hoàng Tú 6 8-11 XTH 02-10-2023
K13THO1 Lập trình web nâng cao Trần Ngọc Dân 6 2-5 P.204 04-09-2023
K12OTO1 Kiểm định và chẩn đoán ô tô - TH Phạm Hoàng Tú 6 2-5 XTH 02-10-2023
K12OTO1 Kiểm định và chẩn đoán ô tô - LT Phạm Hoàng Tú 6 2-5 P.301 6 8-11 P.301 04-09-2023
K12OTO1 Khung gầm ô tô – Thực tập Trần Duy Lân 4 2-5 XTH 5 2-5 XTH 04-09-2023 Nhóm 1
K12OTO1 Khung gầm ô tô – Thực tập Trần Duy Lân 4 8-11 XTH 5 8-11 XTH 07-09-2023 Nhóm 2
K12OTO1 Hệ thống điện và điều khiển tự động trên ô tô – Thực tập Đào Vĩnh Hiến 2 8-11 XTH 3 8-11 XTH 04-09-2023 Nhóm 2
K12OTO1 Điện và điện tử ô tô – Đồ án Vũ Kế Hoạch
K12OTO1 Hệ thống điện và điều khiển tự động trên ô tô – Thực tập Đào Vĩnh Hiến 2 2-5 XTH 3 2-5 XTH 04-09-2023 Nhóm 1
K12OTO1 Công nghệ bảo dưỡng và sửa chữa ô tô Trần Thanh Phe 7 2-5 P.301 7 8-11 P.301 04-09-2023
K12DVA1 Khóa luận tốt nghiệp
K12DVA1 Kỹ năng mềm Nguyễn Tấn Ý 4 8-11 P.04 5 8-11 P.04 03-07-2023
K12OTO1 Kỹ năng mềm Nguyễn Tấn Ý 4 8-11 P.04 5 8-11 P.04 03-07-2023
K12LOG1 Kỹ năng mềm Nguyễn Tấn Ý 4 8-11 P.04 5 8-11 P.04 03-07-2023
K12DVA1 Thực tập tốt nghiệp
K12LOG1 Thực tập tốt nghiệp
K12LOG1 Khóa luận tốt nghiệp
K12NNA2 Khóa luận tốt nghiệp
K12NNA2 Tiếng Anh thực hành Phạm Thị Hải Vân 6 8-11 P.102B 04-09-2023
K12NNA2 Thực tập tốt nghiệp
K12NNA1 Tiếng Anh thực hành Phạm Thị Hải Vân 5 2-5 P.202B 04-09-2023
K12NNA1 Khóa luận tốt nghiệp
K12NNA1 Thực tập tốt nghiệp
K12KDO2 Kỹ năng mềm Nguyễn Tấn Ý 4 2-5 P.08 5 2-5 P.08 03-07-2023
K12KDO2 Thực tập tốt nghiệp
K12KDO2 Khóa luận tốt nghiệp
K12KDO1 Khóa luận tốt nghiệp
K12KDO1 Kỹ năng mềm Nguyễn Tấn Ý 4 2-5 P.08 5 2-5 P.08 03-07-2023
K12KDO1 Thực tập tốt nghiệp
K12KTO2 Kỹ năng mềm Nguyễn Tấn Ý 4 2-5 P.08 5 2-5 P.08 03-07-2023
K12KTO2 Khóa luận tốt nghiệp
K12KTO2 Thực tập tốt nghiệp
K12KTO1 Kỹ năng mềm Nguyễn Tấn Ý 4 2-5 P.08 5 2-5 P.08 03-07-2023
K12KTO1 Thực tập tốt nghiệp
K12KTO1 Khóa luận tốt nghiệp
K12LKT1 Kỹ năng mềm Nguyễn Tấn Ý 4 8-11 P.04 5 8-11 P.04 03-07-2023
K12LKT1 Khóa luận tốt nghiệp
K12LKT1 Thực tập tốt nghiệp
K12TCH1 Kỹ năng mềm Nguyễn Tấn Ý 2 8-11 P.04 6 2-5 P.04 03-07-2023
K12TCH1 Thực tập tốt nghiệp
K12TCH1 Khóa luận tốt nghiệp
K12LHA1 Kỹ năng mềm Nguyễn Tấn Ý 2 8-11 P.04 6 2-5 P.04 03-07-2023
K12LHA1 Khóa luận tốt nghiệp
K12LHA1 Thực tập tốt nghiệp
K12KSA2 Kỹ năng mềm Nguyễn Tấn Ý 2 8-11 P.04 6 2-5 P.04 03-07-2023
K12KSA2 Thực tập tốt nghiệp
K12KSA2 Khóa luận tốt nghiệp
K12KSA1 Khóa luận tốt nghiệp
K12KSA1 Kỹ năng mềm Nguyễn Tấn Ý 2 8-11 P.04 6 2-5 P.04 03-07-2023
K12KSA1 Thực tập tốt nghiệp
K12THO1 Thực tập tốt nghiệp
K12THO1 Hệ thống thông tin quản lý Phạm Xuân Kiên 7 2-5 P.104 7 8-11 P.104 04-09-2023
K14KXD1 Trắc địa Nguyễn Văn Soan 4 8-11 P.106A 5 8-11 P.106A 04-09-2023
K14KXD1 Cơ học đất Trần Lê Anh 7 2-5 P.304 7 8-11 P.304 18-09-2023
K14KXN1 Giải phẫu 2 Lương Nguyên Ân 5 8-11 P.202A 04-09-2023
K14KXN1 Sinh lý bệnh và miễn dịch Trương Thị Ánh Tuyết 2 2-5 P.202A 5 2-5 P.202A 04-09-2023
K14KXN1 Mô – phôi học Nguyễn Thị Ngọc Thảo 7 2-5 P.202A 04-09-2023
K14KXN1 Bệnh học nội khoa Trương Thị Ánh Tuyết 2 2-5 P.202A 5 2-5 P.202A 30-10-2023
K14KXN1 Bệnh học ngoại khoa và chấn thương Phạm Tiến Khởi 3 2-5 P.202A 04-09-2023
K14KXN1 Tổ chức và quản lý y tế Nguyễn Văn Nhơn 4 8-11 P.202A 04-09-2023
K14KXN1 Kiểm soát nhiễm khuẩn Phạm Thị Thu Dung 7 8-11 P.202A 04-09-2023
K15THO1 Tiếng Anh 1 Phan Gia Thịnh 3 2-5 P.107 19-09-2023
K15THO1 Nhập môn CNTT Lê Văn Sáng 2 8-11 P.102A 18-09-2023
K15THO1 Lập trình căn bản Đỗ Thị Kim Dung 5 8-11 P.102A 21-09-2023
K15THO1 Toán cao cấp Võ Đức Tư Duy 3 8-11 P.107 19-09-2023
K15THO1 Giáo dục thể chất 1 (*) Phan Minh Mẫn 4 9-11 5 2-4 20-09-2023
K15THO2 Tiếng Anh 1 Phan Gia Thịnh 5 2-5 P.107 21-09-2023
K15THO2 Nhập môn CNTT Võ Quốc Tuấn 6 2-5 P.102A 18-09-2023
K15THO2 Lập trình căn bản Đỗ Thị Kim Dung 4 8-11 P.102A 20-09-2023
K15THO2 Toán cao cấp Võ Đức Tư Duy 3 8-11 P.107 19-09-2023
K15THO2 Giáo dục thể chất 1 (*) Phan Minh Mẫn 2 2-4 6 9-11 18-09-2023
K15KSA1 Tiếng Anh 1 Từ Thị Tuyết Vy 2 8-11 P.07 18-09-2023
K15KSA1 Kỹ thuật pha chế và dịch vụ đồ uống - LT Trần Ngọc Trinh 6 2-5 P.04 6 8-11 P.04 22-09-2023
K15KSA1 Kỹ thuật pha chế và dịch vụ đồ uống - TH Trần Ngọc Trinh 6 2-5 Phòng TH 06-10-2023
K15KSA1 Kỹ thuật pha chế và dịch vụ đồ uống - TH Trần Ngọc Trinh 6 8-11 Phòng TH 06-10-2023
K15KSA1 Tin học căn bản Nguyễn Hải Đăng 4 2-5 P.101 20-09-2023 Nhóm 1
K15KSA1 Tin học căn bản Lê Trác Trung Hoài 3 2-5 P.102A 19-09-2023 Nhóm 2
K15KSA1 Nghiệp vụ lễ tân 1-LT Mai Ngọc Khánh 5 2-5 P.07 21-09-2023
K15KSA1 Nghiệp vụ lễ tân 1-TH Mai Ngọc Khánh 5 2-5 PTH 02-11-2023 Nhóm 1
K15KSA1 Nghiệp vụ lễ tân 1-TH Mai Ngọc Khánh 5 8-11 PTH 02-11-2023 Nhóm 2
K15KSA1 Nghiệp vụ nhà hàng 1-LT Đinh Thị Kim Chi 2 2-5 P.08 18-09-2023
K15KSA1 Nghiệp vụ nhà hàng 1-TH Đinh Thị Kim Chi 2 2-5 PTH 16-10-2023 Nhóm 1
K15KSA1 Nghiệp vụ nhà hàng 1-TH Đinh Thị Kim Chi 3 8-11 PTH 17-10-2023 Nhóm 2
K15KSA1 Nhập môn ngành Khách sạn
K15LHA1 Tiếng Anh 1 Từ Thị Tuyết Vy 4 8-11 P.07 20-09-2023
K15LHA1 Tin học căn bản Nguyễn Hải Đăng 4 2-5 P.101 20-09-2023
K15LHA1 Đại cương lịch sử Việt Nam Phạm Văn Hương 5 2-5 P.09 5 8-11 P.09 21-09-2023
K15LHA1 Văn hóa du lịch Tạ Xuân Hoài 6 2-5 P.01 6 8-11 P.01 22-09-2023
K15LHA1 Phát triển du lịch bền vững La Nữ Ánh Vân 3 2-5 P.01 19-09-2023
K15LHA1 Nhập môn QT dịch vụ du lịch
K15TCH1 Tiếng Anh 1 Tống Thị Trương Nhung 5 8-11 P.07 21-09-2023
K15TCH1 Giáo dục thể chất 1 (*) Phan Minh Mẫn 4 2-4 6 2-4 20-09-2023
K15TCH1 Marketing căn bản Võ Thị An Nhi 2 8-11 P.203 18-09-2023
K15TCH1 Nhập môn tài chính tiền tệ Nguyễn Ngọc Thắng 7 2-5 P.04 23-09-2023
K15TCH1 Nguyên lý kế toán Lê Thị Tú Trinh 4 8-11 P.02 20-09-2023
K15TCH1 Toán tài chính Nguyễn Thị Hải Bình 3 8-11 P.02 03-10-2023
K15LKT1 Tiếng Anh 1 Tống Thị Trương Nhung 3 8-11 P.303 19-09-2023
K15LKT1 Lý luận Nhà nước và pháp luật Nguyễn Vũ Hà My 5 2-5 P.301 5 8-11 P.301 21-09-2023
K15LKT1 Lịch sử Nhà nước và Pháp luật Việt Nam Nguyễn Nam Hưng 7 2-5 P.201 7 8-11 P.201 23-09-2023
K15LKT1 Luật Hiến pháp Đỗ Hoàng Anh 6 2-5 P.302 6 8-11 P.302 18-09-2023
K15LKT1 Logic học đại cương Nguyễn Thanh Xuân 7 2-5 P.201 7 8-11 P.201 04-11-2023
K15LKT1 Giáo dục thể chất 1 (*) Nguyễn Quang Trung 2 2-4 4 2-4 18-09-2023
K15LUA1 Tiếng Anh 1 Tống Thị Trương Nhung 3 8-11 P.303 19-09-2023
K15LUA1 Lý luận Nhà nước và pháp luật Nguyễn Vũ Hà My 5 2-5 P.301 5 8-11 P.301 21-09-2023
K15LUA1 Lịch sử Nhà nước và Pháp luật Việt Nam Nguyễn Nam Hưng 7 2-5 P.201 7 8-11 P.201 23-09-2023
K15LUA1 Luật Hiến pháp Đỗ Hoàng Anh 6 2-5 P.302 6 8-11 P.302 18-09-2023
K15LUA1 Logic học đại cương Nguyễn Thanh Xuân 7 2-5 P.201 7 8-11 P.201 04-11-2023
K15LUA1 Giáo dục thể chất 1 (*) Nguyễn Quang Trung 2 2-4 4 2-4 18-09-2023
K15KTO1 Tiếng Anh 1 David James Perkins 2 8-11 P.10 18-09-2023
K15KTO1 Marketing căn bản Lâm Ngọc Điệp 3 2-5 P.203 19-09-2023
K15KTO1 Nhập môn tài chính tiền tệ Nguyễn Ngọc Thắng 7 2-5 P.04 23-09-2023
K15KTO1 Nguyên lý kế toán Bùi Thị Nhân 5 8-11 P.04 21-09-2023
K15KTO1 Toán Tài chính Nguyễn Thị Hải Bình 4 8-11 P.04 04-10-2023
K15KTO2 Tiếng Anh 1 David James Perkins 3 8-11 P.10 19-09-2023
K15KTO2 Marketing căn bản Lâm Ngọc Điệp 3 2-5 P.203 19-09-2023
K15KTO2 Nhập môn tài chính tiền tệ Nguyễn Ngọc Thắng 7 2-5 P.04 23-09-2023
K15KTO2 Nguyên lý kế toán Bùi Thị Nhân 5 8-11 P.04 21-09-2023
K15KTO2 Toán Tài chính Nguyễn Thị Hải Bình 4 8-11 P.04 04-10-2023
K15KDO1 Tiếng Anh 1 David James Perkins 3 2-5 P.10 19-09-2023
K15KDO1 Giáo dục thể chất 1 (*) Nguyễn Quang Trung 3 9-11 6 9-11 19-09-2023
K15KDO1 Kỹ năng giao tiếp trong kinh doanh Nguyễn Xuân Viễn 4 2-5 P.302 20-09-2023
K15KDO1 Quản trị học Nguyễn Thị Thanh Nguyệt 5 8-11 P.302 21-09-2023
K15KDO1 Marketing căn bản Võ Thị An Nhi 2 8-11 P.203 18-09-2023
K15KDO2 Tiếng Anh 1 David James Perkins 2 2-5 P.10 18-09-2023
K15KDO2 Giáo dục thể chất 1 (*) Nguyễn Quang Trung 4 9-11 6 2-4 20-09-2023
K15KDO2 Kỹ năng giao tiếp trong kinh doanh Nguyễn Xuân Viễn 4 2-5 P.302 20-09-2023
K15KDO2 Quản trị học Nguyễn Thị Thanh Nguyệt 5 8-11 P.302 21-09-2023
K15KDO2 Marketing căn bản Võ Thị An Nhi 2 8-11 P.203 18-09-2023
K15NNA1 Thực hành Luyện Âm Từ Thị Tuyết Vy 3 2-5 P.304 19-09-2023
K15NNA1 Ngữ Pháp 1 Phan Gia Thịnh 2 2-5 P.102B 18-09-2023
K15NNA1 Nghe-Nói 1 Tống Thị Trương Nhung 6 8-11 P.304 22-09-2023
K15NNA1 Đọc 1 Nguyễn Lê Uyên Minh 4 2-5 P.102B 20-09-2023
K15NNA1 Dẫn luận ngôn ngữ học Trần Thị Quỳnh Lê 5 2-5 P.303 21-09-2023
K15NNA2 Thực hành Luyện Âm Từ Thị Tuyết Vy 3 8-11 P.304 19-09-2023
K15NNA2 Ngữ Pháp 1 Phan Gia Thịnh 4 2-5 P.202B 20-09-2023
K15NNA2 Nghe-Nói 1 Tống Thị Trương Nhung 2 8-11 P.102B 18-09-2023
K15NNA2 Đọc 1 Nguyễn Lê Uyên Minh 6 2-5 P.304 22-09-2023
K15NNA2 Dẫn luận ngôn ngữ học Trần Thị Quỳnh Lê 5 8-11 P.303 21-09-2023
K15LOG1 Tiếng Anh 1 David James Perkins 3 2-5 P.10 19-09-2023
K15LOG1 Giáo dục thể chất 1 (*) Nguyễn Quang Trung 3 9-11 6 9-11 19-09-2023
K15LOG1 Nguyên lý cơ bản về logistics và quản lý chuỗi cung ứng Nguyễn Thị Thanh Nguyệt 2 8-11 P.202A 18-09-2023
K15LOG1 Nhập môn tài chính tiền tệ Nguyễn Ngọc Thắng 7 2-5 P.04 23-09-2023
K15LOG1 Tổng quan kinh doanh quốc tế Huỳnh Đăng Khoa 4 8-11 P.207A 20-09-2023
K15TTH1 Tiếng Anh 1 Tống Thị Trương Nhung 5 8-11 P.07 21-09-2023
K15TTH1 Giáo dục thể chất 1 (*) Phan Minh Mẫn 2 2-4 6 9-11 18-09-2023
K15TTH1 Kỹ năng giao tiếp trong kinh doanh Nguyễn Xuân Viễn 4 2-5 P.302 20-09-2023
K15TTH1 Marketing căn bản Lâm Ngọc Điệp 3 2-5 P.203 19-09-2023
K15TTH1 Nhập môn truyền thông đa phương tiện Nguyễn Minh Hải 7 2-5 P.05 7 8-11 P.05 23-09-2023
K15DVA1 Tiếng Anh 1 Từ Thị Tuyết Vy 4 8-11 P.07 20-09-2023
K15DVA1 Kỹ thuật pha chế và dịch vụ đồ uống - LT Trần Ngọc Trinh 6 2-5 P.04 6 8-11 P.04 22-09-2023
K15DVA1 Kỹ thuật pha chế và dịch vụ đồ uống - TH Trần Ngọc Trinh 6 8-11 Phòng TH 06-10-2023
K15DVA1 Tin học căn bản Lê Trác Trung Hoài 3 2-5 P.102A 19-09-2023
K15DVA1 Nghiệp vụ nhà hàng 1-LT Đinh Thị Kim Chi 2 2-5 P.08 18-09-2023
K15DVA1 Nghiệp vụ nhà hàng 1-TH Đinh Thị Kim Chi 3 8-11 PTH 17-10-2023
K15DVA1 Dinh dưỡng học Hà Thị Huế 7 2-5 P.06 7 8-11 P.06 14-10-2023
K15DVA1 Nhập môn Quản trị Nhà hàng và Dịch vụ ăn uống
K15OTO1 Tiếng Anh 1 Nguyễn Lê Uyên Minh 6 8-11 P.201 21-09-2023 Nhóm 1
K15OTO1 Tiếng Anh 1 Nguyễn Lê Uyên Minh 5 2-5 P.201 22-09-2023 Nhóm 2
K15OTO1 Cơ học lý thuyết Đào Vĩnh Hưng 4 2-5 P.203 4 8-11 P.203 04-10-2023
K15OTO1 Hình họa - Vẽ kỹ thuật Phan Trần Ngọc Diễm 7 2-5 P.206 7 8-11 P.04 23-09-2023
K15OTO1 Vật lý Nguyễn Quốc Trị 3 8-11 P.103 19-09-2023
K15OTO1 Nhập môn Kỹ thuật Ô tô-LT Nguyễn Tấn Ý 3 2-5 P.103 19-09-2023
K15OTO1 Nhập môn Kỹ thuật Ô tô-TH Nguyễn Tấn Ý 5 8-11 XTH 07-11-2023 Nhóm 1
K15OTO1 Nhập môn Kỹ thuật Ô tô-TH Nguyễn Tấn Ý 6 2-5 XTH 10-11-2023 Nhóm 2
K15OTO2 Tiếng Anh 1 Nguyễn Lê Uyên Minh 5 2-5 P.201 21-09-2023
K15OTO2 Cơ học lý thuyết Đào Vĩnh Hưng 4 2-5 P.203 4 8-11 P.203 04-10-2023
K15OTO2 Hình họa - Vẽ kỹ thuật Phan Trần Ngọc Diễm 7 2-5 P.206 7 8-11 P.04 23-09-2023
K15OTO2 Vật lý Nguyễn Quốc Trị 3 8-11 P.103 19-09-2023
K15OTO2 Nhập môn Kỹ thuật Ô tô-LT Nguyễn Tấn Ý 3 2-5 P.103 19-09-2023
K15OTO2 Nhập môn Kỹ thuật Ô tô-TH Nguyễn Tấn Ý 3 2-5 XTH 07-11-2023 Nhóm 1
K15OTO2 Nhập môn Kỹ thuật Ô tô-TH Nguyễn Tấn Ý 6 2-5 XTH 10-11-2023 Nhóm 2
K15KXD1 Tiếng Anh 1 Phan Gia Thịnh 5 2-5 P.107 21-09-2023
K15KXD1 Cơ học lý thuyết Đào Vĩnh Hưng 4 2-5 P.203 4 8-11 P.203 04-10-2023
K15KXD1 Nhập môn ngành Kỹ thuật xây dựng Châu Thanh Hùng 2 2-5 P.105A 18-09-2023
K15KXD1 Hình họa - Vẽ kỹ thuật Phan Trần Ngọc Diễm 7 2-5 P.206 7 8-11 P.04 23-09-2023
K15KXD1 Vật lý Nguyễn Quốc Trị 3 8-11 P.103 19-09-2023
K15KXN1 Tiếng Anh 1 Nguyễn Lê Uyên Minh 6 8-11 P.201 22-09-2023
K15KXN1 Tin học căn bản Lê Trác Trung Hoài 3 2-5 P.102A 19-09-2023
K15KXN1 Hóa học Phan Nguyễn Quỳnh Anh 5 2-5 P.105A 5 8-11 P.105A 21-09-2023
K15KXN1 Sinh học và di truyền y học Nguyễn Thị Ngọc Thảo 7 8-11 P.107 23-09-2023
K15KXN1 Giáo dục thể chất 1 (*) Phan Minh Mẫn 4 2-4 6 2-4 20-09-2023
UPT tại chương trình “Đưa trường học đến thí sinh” năm 2023