Lớp Tên môn học Giảng viên Buổi 1 - Thứ Buổi 1 - Tiết Buổi 1 - Phòng Buổi 2 - Thứ Buổi 2 - Tiết Buổi 2 - Phòng Ngày bắt đầu Ghi chú
K14KXN1 Phương pháp NCKH sức khỏe Nguyễn Văn Năm 7 2-5 P.207A 02-01-2023
K14KXN1 Sinh lý 1 Nguyễn Thị Ngọc Thảo 7 2-5 P.207A 20-03-2023
K14KXN1 Giải phẫu 1 Lương Nguyên Ân 2 8-11 P.207A 02-01-2023
K14KXN1 Lý sinh Lương Nguyên Ân 4 8-11 P.207A 02-01-2023
K14KXN1 Xác suất và thống kê y học Phan Trần Uyên Phương 6 2-5 P.207A 6 8-11 P.207A 02-01-2023
K14KXN1 Tiếng Anh 2 Nguyễn Lê Uyên Minh 3 2-5 P.102B 02-01-2023
K14KXD1 Địa chất công trình Trần Lê Anh 7 2-5 P.106A 7 8-11 P.106A 30-01-2023
K14KXD1 Autocad trong xây dựng Châu Thanh Hùng 2 2-5 P.102A 5 8-11 P.102A 02-01-2023
K14KXD1 Toán cao cấp Võ Đức Tư Duy 6 2-5 P.203 02-01-2023
K14KXD1 Giáo dục thể chất 1 (*) Nguyễn Quang Trung 2 8-10 5 2-4 02-01-2023
K14KXD1 Pháp luật đại cương Phạm Thị Hồng Tâm 4 2-5 P.103 13-02-2023
K14KXD1 Tiếng Anh 2 Nguyễn Lê Uyên Minh 3 2-5 P.102B 02-01-2023
K14OTO2 Toán cao cấp Võ Đức Tư Duy 6 2-5 P.203 02-01-2023
K14OTO2 Tin học căn bản Lê Văn Sáng 5 2-5 P.104 02-01-2023
K14OTO2 Kỹ thuật điện - Điện tử - TH Nguyễn Tấn Ý 4 8-11 P.TH 13-02-2023 Nhóm 2
K14OTO2 Kỹ thuật điện - Điện tử - TH Nguyễn Tấn Ý 3 8-11 P.TH 13-02-2023 Nhóm 1
K14OTO2 Kỹ thuật điện - Điện tử - LT Nguyễn Tấn Ý 3 2-5 P.302 3 8-11 P.302 02-01-2023
K14OTO2 Giáo dục thể chất 1 (*) Nguyễn Quang Trung 2 2-4 6 8-10 02-01-2023
K14OTO2 Pháp luật đại cương Phạm Thị Hồng Tâm 4 2-5 P.103 13-02-2023
K14OTO2 Tiếng Anh 2 Nguyễn Văn Nam 5 8-11 P.302 30-01-2023
K14OTO1 Toán cao cấp Võ Đức Tư Duy 6 2-5 P.203 02-01-2023
K14OTO1 Tin học căn bản Lê Văn Sáng 2 2-5 P.104 02-01-2023
K14OTO1 Kỹ thuật điện - Điện tử - TH Nguyễn Tấn Ý 4 8-11 P.TH 13-02-2023 Nhóm 2
K14OTO1 Kỹ thuật điện - Điện tử - TH Nguyễn Tấn Ý 3 2-5 P.TH 13-02-2023 Nhóm 1
K14OTO1 Kỹ thuật điện - Điện tử - LT Nguyễn Tấn Ý 3 2-5 P.302 3 8-11 P.302 02-01-2023
K14OTO1 Giáo dục thể chất 1 (*) Nguyễn Quang Trung 5 8-10 7 2-4 02-01-2023
K14OTO1 Pháp luật đại cương Phạm Thị Hồng Tâm 4 2-5 P.103 13-02-2023
K14OTO1 Tiếng Anh 2 Nguyễn Văn Nam 5 2-5 P.302 30-01-2023
K14DVA1 Kỹ thuật chế biến các món ăn Việt Nam Võ Thị Kim Liên 2 8-11 P.06 02-01-2023
K14DVA1 Ẩm thực Việt Nam Võ Thị Kim Liên 5 8-11 P.06 02-01-2023
K14DVA1 Giáo dục thể chất 1 (*) Phan Minh Mẫn 2 2-4 3 2-4 02-01-2023
K14DVA1 Pháp luật đại cương Phạm Thị Hồng Tâm 3 8-11 P.103 13-02-2023
K14DVA1 Nghiệp vụ nhà hàng 2 - TH Phạm Văn Vui 4 2-5 Phòng TH 06-03-2023
K14DVA1 Nghiệp vụ nhà hàng 2 - LT Phạm Văn Vui 4 8-11 P.02 02-01-2023
K14DVA1 Tiếng Anh 2 Võ Thúy Linh 7 2-5 P.01 30-01-2023
K14TTH1 Quản trị học Nguyễn Xuân Viễn 2 2-5 P.201 30-01-2023
K14TTH1 Kinh tế vi mô Nguyễn Ngọc Hoa Kỳ 4 8-11 P.203 02-01-2023
K14TTH1 Digital Marketing (marketing số) Đỗ Thuận Hải 7 8-11 P.203 02-01-2023
K14TTH1 Pháp luật đại cương Phạm Thị Hồng Tâm 5 2-5 P.103 13-02-2023
K14TTH1 Tiếng Anh 2 Phan Gia Thịnh 6 2-5 P.207B 02-01-2023
K14LOG1 Quản trị học Nguyễn Xuân Viễn 2 2-5 P.201 30-01-2023
K14LOG1 Kinh tế vi mô Nguyễn Ngọc Hoa Kỳ 4 8-11 P.203 02-01-2023
K14LOG1 Nguyên lý kế toán Trần Thị Hồng Diễm 3 2-5 P.201 02-01-2023
K14LOG1 Pháp luật đại cương Phạm Thị Hồng Tâm 5 2-5 P.103 13-02-2023
K14LOG1 Tiếng Anh 2 Phan Gia Thịnh 6 2-5 P.207B 02-01-2023
K14NNA2 Nghe - Nói 2 Nguyễn Thị Dung 3 8-11 P.206 02-01-2023
K14NNA2 Đọc 2 Nguyễn Lê Uyên Minh 4 8-11 P.206 02-01-2023
K14NNA2 Viết 1 Từ Thị Tuyết Vy 5 2-5 P.202B 02-01-2023
K14NNA2 Tin học căn bản Nguyễn Hữu Tiến 2 8-11 P.101 02-01-2023
K14NNA2 Giáo dục thể chất 1 (*) Phan Minh Mẫn 4 2-4 7 2-4 02-01-2023
K14NNA1 Đọc 2 Nguyễn Lê Uyên Minh 4 2-5 P.206 02-01-2023
K14NNA1 Nghe - Nói 2 Nguyễn Thị Dung 3 2-5 P.206 02-01-2023
K14NNA1 Viết 1 Từ Thị Tuyết Vy 5 8-11 P.202B 02-01-2023
K14NNA1 Tin học căn bản Đỗ Thị Kim Dung 2 2-5 P.204 30-01-2023
K14NNA1 Giáo dục thể chất 1 (*) Phan Minh Mẫn 3 8-10 6 8-10 02-01-2023
K14KDO2 Kinh tế vi mô Nguyễn Ngọc Hoa Kỳ 4 8-11 P.203 02-01-2023
K14KDO2 Digital Marketing (marketing số) Đỗ Thuận Hải 7 8-11 P.203 02-01-2023
K14KDO2 Nguyên lý kế toán Trần Thị Hồng Diễm 3 2-5 P.201 02-01-2023
K14KDO2 Pháp luật đại cương Phạm Thị Hồng Tâm 5 2-5 P.103 13-02-2023
K14KDO2 Tiếng Anh 2 Phạm Quỳnh Hoa 6 8-11 P.102B 02-01-2023 Nhóm 2
K14KDO2 Tiếng Anh 2 Nguyễn Lê Uyên Minh 3 8-11 P.102B 02-01-2023 Nhóm 1
K14KDO1 Kinh tế vi mô Nguyễn Ngọc Hoa Kỳ 4 8-11 P.203 02-01-2023
K14KDO1 Digital Marketing (marketing số) Đỗ Thuận Hải 7 8-11 P.203 02-01-2023
K14KDO1 Nguyên lý kế toán Lê Thị Tú Trinh 2 8-11 P.05 06-02-2023
K14KDO1 Pháp luật đại cương Phạm Thị Hồng Tâm 5 2-5 P.103 13-02-2023
K14KDO1 Tiếng Anh 2 Phạm Quỳnh Hoa 6 8-11 P.102B 02-01-2023 Nhóm 2
K14KDO1 Tiếng Anh 2 Phạm Quỳnh Hoa 6 2-5 P.102B 02-01-2023 Nhóm 1
K14KTO2 Kế toán tài chính 1 Trần Thị Hồng Diễm 5 2-5 P.08 02-01-2023
K14KTO2 Quản trị tài chính doanh nghiệp Nguyễn Anh Thư 2 8-11 P.04 02-01-2023
K14KTO2 Kinh tế vi mô Nguyễn Ngọc Hoa Kỳ 3 8-11 P.203 02-01-2023
K14KTO2 Pháp luật đại cương Phạm Thị Hồng Tâm 4 8-11 P.103 13-02-2023
K14KTO2 Tiếng Anh 2 Nguyễn Văn Nam 6 8-11 P.05 30-01-2023
K14KTO1 Kế toán tài chính 1 Trần Thị Hồng Diễm 5 2-5 P.08 02-01-2023
K14KTO1 Quản trị tài chính doanh nghiệp Nguyễn Anh Thư 2 8-11 P.04 02-01-2023
K14KTO1 Kinh tế vi mô Nguyễn Ngọc Hoa Kỳ 3 8-11 P.203 02-01-2023
K14KTO1 Pháp luật đại cương Phạm Thị Hồng Tâm 4 8-11 P.103 13-02-2023
K14KTO1 Tiếng Anh 2 Nguyễn Văn Nam 6 2-5 P.05 30-01-2023
K14LUA1 Luật Tố tụng hành chính Dũng Thị Mỹ Thẩm 7 8-11 P.303 02-01-2023
K14LUA1 Luật Hình sự Đỗ Hoàng Anh 5 8-11 P.303 02-01-2023
K14LUA1 Luật Dân sự 1 Phạm Thị Hồng Tâm 3 2-5 P.303 13-02-2023
K14LUA1 Luật Hành chính Dũng Thị Mỹ Thẩm 7 2-5 P.303 02-01-2023
K14LUA1 Tiếng Anh 2 Phan Gia Thịnh 2 2-5 P.303 02-01-2023
K14LKT1 Luật Hình sự Đỗ Hoàng Anh 5 8-11 P.303 02-01-2023
K14LKT1 Luật Dân sự 1 Phạm Thị Hồng Tâm 3 2-5 P.303 13-02-2023
K14LKT1 Luật Hành chính Dũng Thị Mỹ Thẩm 7 2-5 P.303 02-01-2023
K14LKT1 Tiếng Anh 2 Phan Gia Thịnh 2 2-5 P.303 02-01-2023
K14TCH1 Kế toán tài chính doanh nghiệp Bùi Thị Nhân 5 8-11 P.01 02-01-2023
K14TCH1 Quản trị học Nguyễn Xuân Viễn 2 2-5 P.201 30-01-2023
K14TCH1 Kinh tế vi mô Nguyễn Ngọc Hoa Kỳ 3 8-11 P.203 02-01-2023
K14TCH1 Pháp luật đại cương Phạm Thị Hồng Tâm 4 8-11 P.103 13-02-2023
K14LHA1 Địa lý du lịch La Nữ Ánh Vân 2 2-5 P.06 02-01-2023
K14TCH1 Tiếng Anh 2 Võ Thúy Linh 7 8-11 P.01 30-01-2023
K14LHA1 Kỹ năng hoạt náo và MC Lê Ngọc Thanh Mai 3 2-5 P.06 02-01-2023
K14LHA1 Tuyến điểm du lịch Việt Nam 1 Võ Thị Kim Liên 4 8-11 P.06 02-01-2023
K14LHA1 Giáo dục thể chất 1 (*) Nguyễn Quang Trung 2 8-10 5 2-4 02-01-2023
K14LHA1 Pháp luật đại cương Phạm Thị Hồng Tâm 3 8-11 P.103 13-02-2023
K14LHA1 Tiếng Anh 2 Võ Thúy Linh 7 2-5 P.01 30-01-2023
K14KSA1 Nghiệp vụ lễ tân 2 - TH Mai Ngọc Khánh 5 8-11 Phòng TH 13-02-2023 Nhóm 2
K14KSA1 Nghiệp vụ lễ tân 2 - TH Mai Ngọc Khánh 5 2-5 Phòng TH 13-02-2023 Nhóm 2
K14KSA1 Nghiệp vụ lễ tân 2 - LT Mai Ngọc Khánh 5 2-5 P.02 5 8-11 P.02 30-01-2023 Nhóm 1
K14KSA1 Nghiệp vụ phòng - TH Trần Đình Phương 7 8-11 Phòng TH 30-01-2023 Nhóm 2
K14KSA1 Nghiệp vụ phòng - TH Trần Đình Phương 7 2-5 Phòng TH 30-01-2023 Nhóm 1
K14KSA1 Nghiệp vụ phòng - LT Trần Đình Phương 7 2-5 P.02 7 8-11 P.02 02-01-2023 Nhóm 1
K14KSA1 Giáo dục thể chất 1 (*) Phan Minh Mẫn 2 2-4 3 2-4 02-01-2023 Nhóm 2
K14KSA1 Giáo dục thể chất 1 (*) Phan Minh Mẫn 2 8-10 6 2-4 02-01-2023 Nhóm 1
K14KSA1 Pháp luật đại cương Phạm Thị Hồng Tâm 3 8-11 P.103 13-02-2023
K14KSA1 Thực hành phần mềm lễ tân Đinh Thị Kim Chi 6 2-5 P.101 02-01-2023 Nhóm 2
K14KSA1 Thực hành phần mềm lễ tân Đinh Thị Kim Chi 6 8-11 P.101 02-01-2023 Nhóm 1
K14KSA1 Nghiệp vụ nhà hàng 2 - TH Phạm Văn Vui 4 2-5 Phòng TH 06-03-2023 Nhóm 2
K14KSA1 Nghiệp vụ nhà hàng 2 - TH Phạm Văn Vui 4 8-11 Phòng TH 13-02-2023 Nhóm 1
K14KSA1 Nghiệp vụ nhà hàng 2 - LT Phạm Văn Vui 4 8-11 P.02 02-01-2023
K14KSA1 Tiếng Anh 2 Từ Thị Tuyết Vy 2 8-11 P.02 02-01-2023 Nhóm 2
K14KSA1 Tiếng Anh 2 Từ Thị Tuyết Vy 2 2-5 P.02 02-01-2023 Nhóm 1
K14THO2 Pháp luật đại cương Phạm Thị Hồng Tâm 4 2-5 P.103 13-02-2023
K14THO2 Cơ sở dữ liệu Đỗ Thị Kim Dung 4 8-11 P.104 6 8-11 P.104 30-01-2023
K14THO2 Mạng máy tính Võ Quốc Tuấn 2 8-11 P.204 02-01-2023
K14THO2 Kỹ thuật lập trình Nguyễn Hữu Tiến 3 2-5 P.204 02-01-2023
K14THO2 Tiếng Anh 2 Tống Thị Trương Nhung 5 8-11 P.102B 02-01-2023
K14THO1 Pháp luật đại cương Phạm Thị Hồng Tâm 3 8-11 P.103 13-02-2023
K14THO1 Cơ sở dữ liệu Đỗ Thị Kim Dung 2 8-11 P.104 6 2-5 P.104 30-01-2023
K14THO1 Mạng máy tính Võ Quốc Tuấn 5 8-11 P.204 02-01-2023
K14THO1 Kỹ thuật lập trình Nguyễn Hữu Tiến 4 2-5 P.204 02-01-2023
K14THO1 Tiếng Anh 2 Tống Thị Trương Nhung 5 2-5 P.102B 02-01-2023
K13KXD1 Nền và móng Trần Lê Anh 7 2-5 P.106A 7 8-11 P.106A 13-03-2023
K13KXD1 Tin học ứng dụng ngành xây dựng Huỳnh Vũ Minh Toàn 7 2-5 P.102A 7 8-11 P.102A 02-01-2023
K13KXD1 Kỹ thuật thi công Nguyễn Đình Thiện 2 2-5 P.106A 3 2-5 P.106A 02-01-2023
K13KXD1 Kết cấu thép 1 Nguyễn Văn Giang 5 2-5 P.106A 5 8-11 P.106A 30-01-2023
K13KXD1 Cơ học kết cấu 2 Nguyễn Quốc Thông 6 2-5 P.106A 6 8-11 P.106A 02-01-2023
K13OTO2 Thực hành cơ khí Đào Vĩnh Hưng 3 8-11 P.TH 4 8-11 P.TH 02-01-2023
K13OTO2 Nguyên lý động cơ đốt trong Hồ Trung Phước 2 2-5 P.302 30-01-2023
K13OTO2 Kỹ thuật đo lường - cảm biến - TH Nguyễn Tấn Ý 5 8-11 P.TH 13-02-2023
K13OTO2 Kỹ thuật đo lường - cảm biến - LT Nguyễn Tấn Ý 5 2-5 P.107 5 8-11 P.107 02-01-2023
K13OTO2 Kết cấu ô tô Lê Minh Phụng 6 2-5 P.302 6 8-11 P.302 30-01-2023
K13OTO2 Hệ thống điện - điện tử ô tô - TH Phạm Hoàng Tú 7 8-11 P.TH 27-02-2023
K13OTO2 Hệ thống điện - điện tử ô tô - LT Phạm Hoàng Tú 7 2-5 P.302 7 8-11 P.302 30-01-2023
K13OTO1 Thực hành cơ khí Đào Vĩnh Hưng 3 2-5 P.TH 4 2-5 P.TH 02-01-2023
K13OTO1 Kỹ thuật đo lường - cảm biến - TH Nguyễn Tấn Ý 5 2-5 P.TH 13-02-2023
K13OTO1 Nguyên lý động cơ đốt trong Hồ Trung Phước 2 2-5 P.302 30-01-2023
K13OTO1 Kỹ thuật đo lường - cảm biến - LT Nguyễn Tấn Ý 5 2-5 P.107 5 8-11 P.107 02-01-2023
K13OTO1 Kết cấu ô tô Lê Minh Phụng 6 2-5 P.302 6 8-11 P.302 30-01-2023
K13OTO1 Hệ thống điện - điện tử ô tô - TH Phạm Hoàng Tú 7 2-5 P.TH 27-02-2023
K13OTO1 Hệ thống điện - điện tử ô tô - LT Phạm Hoàng Tú 7 2-5 P.302 7 8-11 P.302 30-01-2023
K13DVA1 Kỹ thuật chế biến các món ăn Âu Á Phạm Văn Vui 4 2-5 P.01 02-01-2023
K13DVA1 Marketing căn bản Nguyễn Hùng 7 8-11 P.04 02-01-2023
K13DVA1 Giao tiếp trong kinh doanh du lịch La Nữ Ánh Vân 5 2-5 P.04 02-01-2023
K13DVA1 Kinh tế vĩ mô Nguyễn Ngọc Hoa Kỳ 2 8-11 P.203 02-01-2023
K13DVA1 Văn hóa ẩm thực Tạ Xuân Hoài 6 2-5 P.08 6 8-11 P.08 30-01-2023
K13DVA1 Tiếng Anh 5 David Perkins 3 8-11 P.10 02-01-2023
K13TTH1 Quản trị chiến lược Nguyễn Thị Thanh Nguyệt 3 8-11 P.08 02-01-2023
K13TTH1 Cơ sở văn hóa Việt Nam Đặng Kim Thanh 6 2-5 P.105A 6 8-11 P.105A 30-01-2023
K13TTH1 Toán cao cấp Lê Thanh Hiếu 7 2-5 P.103 02-01-2023
K13TTH1 Quản trị thương hiệu Lâm Ngọc Điệp 4 2-5 P.203 02-01-2023
K13TTH1 Tiếng Anh 5 David Perkins 2 2-5 P.10 02-01-2023
K13LOG1 Chuỗi cung ứng trong khách sạn, lữ hành Nguyễn Hùng 7 2-5 P.105A 02-01-2023
K13LOG1 Quản trị chiến lược Nguyễn Thị Thanh Nguyệt 3 8-11 P.08 02-01-2023
K13LOG1 Tin học căn bản Võ Quốc Tuấn 4 8-11 P.204 02-01-2023
K13LOG1 Toán cao cấp Lê Thanh Hiếu 7 8-11 P.103 02-01-2023
K13LOG1 Tiếng Anh 5 Võ Thị Mộng Thu 5 2-5 P.201 30-01-2023
K13NNA2 Hình vị học (Morphology) Bùi Thị Ngọc Lan 7 2-5 P.102B 02-01-2023
K13NNA2 Kiến tập chuyên ngành
K13NNA2 Tiếng Trung 1  Vày Nguyệt Phượng 2 2-5 P.102B
K13NNA2 Âm vị học (Phonology) Phan Gia Thịnh 4 2-5 P.202B 02-01-2023
K13NNA1 Kiến tập chuyên ngành
K13NNA2 Tiếng Việt Thực Hành Lý Thị Thu Thủy 7 8-11 P.202B 02-01-2023
K13NNA2 Văn hóa Anh - Mỹ Lương Hà Chúc Quỳnh 6 8-11 P.202B 02-01-2023
K13NNA1 Tiếng Trung 1  Vày Nguyệt Phượng 2 8-11 P.102B 02-01-2023
K13NNA1 Hình vị học (Morphology) Bùi Thị Ngọc Lan 7 8-11 P.102B 02-01-2023
K13NNA1 Tiếng Việt Thực Hành Lý Thị Thu Thủy 7 2-5 P.202B 02-01-2023
K13NNA1 Văn hóa Anh - Mỹ Lương Hà Chúc Quỳnh 6 2-5 P.202B 02-01-2023
K13NNA1 Âm vị học (Phonology) Phan Gia Thịnh 3 2-5 P.202B 02-01-2023
K13KDO2 Quản trị chiến lược Nguyễn Thị Thanh Nguyệt 3 8-11 P.08 02-01-2023
K13KDO2 Toán cao cấp Lê Thanh Hiếu 7 8-11 P.103 02-01-2023
K13KDO2 Quản trị thương hiệu Lâm Ngọc Điệp 4 2-5 P.203 02-01-2023
K13KDO2 Quản trị chất lượng Đỗ Thuận Hải 7 2-5 P.203 02-01-2023
K13KDO2 Tiếng Anh 5 Võ Thị Mộng Thu 6 2-5 P.201 30-01-2023
K13KDO1 Quản trị chiến lược Nguyễn Thị Thanh Nguyệt 3 8-11 P.08 02-01-2023
K13KDO1 Toán cao cấp Lê Thanh Hiếu 7 8-11 P.103 02-01-2023
K13KDO1 Quản trị chất lượng Đỗ Thuận Hải 7 2-5 P.203 02-01-2023 Nhóm 2
K13KDO1 Quản trị thương hiệu Lâm Ngọc Điệp 4 2-5 P.203 02-01-2023 Nhóm 2
K13KDO1 Tiếng Anh 5 Võ Thị Mộng Thu 5 8-11 P.201 30-01-2023 Nhóm 1
K13KDO1 Tiếng Anh 5 Võ Thị Mộng Thu 5 2-5 P.201 30-01-2023 Nhóm 2
K13KTO2 Kiểm toán 1 Bùi Thị Nhân 3 8-11 P.05 30-01-2023
K13KTO2 Kế toán ngân hàng thương mại Bùi Nguyên Khá 7 8-11 P.05 30-01-2023
K13KTO2 Toán cao cấp Lê Thanh Hiếu 7 2-5 P.103 02-01-2023
K13KTO2 Kế toán Mỹ (môn tự chọn) Đỗ Thị Minh Quyền 4 2-5 P.05 02-01-2023
K13KTO2 Tiếng Anh 5 Võ Thị Mộng Thu 6 8-11 P.02 30-01-2023
K13KTO1 Kiểm toán 1 Bùi Thị Nhân 3 8-11 P.05 30-01-2023
K13KTO1 Kế toán ngân hàng thương mại Bùi Nguyên Khá 7 8-11 P.05 30-01-2023
K13KTO1 Toán cao cấp Lê Thanh Hiếu 7 2-5 P.103 02-01-2023
K13KTO1 Kế toán Mỹ (môn tự chọn) Đỗ Thị Minh Quyền 4 2-5 P.05 02-01-2023
K13KTO1 Tiếng Anh 5 Phạm Thị Hải Vân 6 2-5 P.02 02-01-2023
K13LUA1 Luật môi trường Trần Linh Huân 7 2-5 P.301 7 8-11 P.301 06-03-2023
K13LUA1 Luật tố tụng dân sự Nguyễn Nam Hưng 7 2-5 P.301 7 8-11 P.301 02-01-2023
K13LUA1 Tiếng Anh 5 David Perkins 3 2-5 P.10 02-01-2023
K13LUA1 Tin học căn bản Võ Quốc Tuấn 4 8-11 P.204 02-01-2023
K13LUA1 Luật thương mại 2 Trần Linh Huân 6 2-5 P.301 6 8-11 P.301 06-03-2023
K13LKT1 Luật đầu tư Đỗ Hoàng Anh 5 2-5 P.301 02-01-2023
K13LKT1 Luật môi trường Trần Linh Huân 7 2-5 P.301 7 8-11 P.301 06-03-2023
K13LKT1 Luật tố tụng dân sự Nguyễn Nam Hưng 7 2-5 P.301 7 8-11 P.301 02-01-2023
K13LKT1 Tiếng Anh 5 David Perkins 3 2-5 P.10 02-01-2023
K13LKT1 Tin học căn bản Võ Quốc Tuấn 4 8-11 P.204 02-01-2023
K13LKT1 Luật thương mại 2 Trần Linh Huân 6 2-5 P.301 6 8-11 P.301 06-03-2023
K13TCH1 Nghiệp vụ ngân hàng thương mại Nguyễn Anh Thư 5 8-11 P.03 02-01-2023
K13TCH1 Công nghệ tài chính (Fintech) Phan Huy Tâm 3 2-5 P.03 3 8-11 P.03 02-01-2023
K13TCH1 Tiếng Anh 5 David Perkins 2 2-5 P.10 02-01-2023
K13TCH1 Toán cao cấp Lê Thanh Hiếu 7 2-5 P.103 02-01-2023
K13LHA1 Marketing căn bản Nguyễn Hùng 7 8-11 P.04 02-01-2023
K13LHA1 Kinh tế vĩ mô Nguyễn Ngọc Hoa Kỳ 2 8-11 P.203 02-01-2023
K13LHA1 Giao tiếp trong kinh doanh du lịch La Nữ Ánh Vân 5 2-5 P.04 02-01-2023
K13LHA1 Văn hóa ẩm thực Tạ Xuân Hoài 6 2-5 P.08 6 8-11 P.08 30-01-2023
K13LHA1 Tiếng Anh 5 David Perkins 3 8-11 P.10 02-01-2023
K13KSA1 Marketing căn bản Nguyễn Hùng 7 8-11 P.04 02-01-2023
K13KSA1 Tiếng Anh 5 David Perkins 4 2-5 P.10 02-01-2023
K13KSA1 Kinh tế vĩ mô Nguyễn Ngọc Hoa Kỳ 2 8-11 P.203 02-01-2023
K13KSA1 Văn hóa ẩm thực Tạ Xuân Hoài 6 2-5 P.08 6 8-11 P.08 30-01-2023
K13KSA1 Giao tiếp trong kinh doanh du lịch La Nữ Ánh Vân 5 2-5 P.04 02-01-2023
K13THO1 Lập trình web Phạm Hồng Xuân 7 2-5 P.101 7 8-11 P.101 02-01-2023
K13THO1 Cấu trúc dữ liệu và giải thuật Đỗ Thị Kim Dung 3 2-5 P.101 5 2-5 P.101 30-01-2023
K13THO1 Bảo mật thông tin Lê Duy An 5 8-11 P.101 02-01-2023
K12OTO1 Công nghệ phủ sơn ô tô (môn tự chọn)
K13THO1 Tiếng Anh 5 Phạm Thị Hải Vân 6 8-11 P.201 02-01-2023
K13THO1 Lập trình trên Windows Nguyễn Hữu Tiến 2 2-5 P.101 02-01-2023
K12OTO1 Tiếng Anh 4 David Perkins 2 8-11 P.10 30-01-2023
K12OTO1 Hệ thống điện động cơ và điều khiển động cơ – Thực tập Đỗ Kim Hoàng 5 8-11 P.TH 30-01-2023 Nhóm 2
K12OTO1 Động cơ ô tô - Thực tập Đào Vĩnh Hiến 3 8-11 P.TH 30-01-2023 Nhóm 2
K12OTO1 Hệ thống điện động cơ và điều khiển động cơ – Thực tập Đỗ Kim Hoàng 5 2-5 P.TH 30-01-2023 Nhóm 1
K12OTO1 Động cơ ô tô - Thực tập Đào Vĩnh Hiến 3 2-5 P.TH 30-01-2023 Nhóm 1
K12OTO1 Hệ thống điện và điều khiển tự động trên ô tô - TH Huỳnh Lê Minh Thiện 7 8-11 P.TH 27-02-2023 Nhóm 2
K12OTO1 Hệ thống điện và điều khiển tự động trên ô tô - LT Huỳnh Lê Minh Thiện 7 2-5 P.107 7 8-11 P.107 30-01-2023
K12OTO1 Hệ thống điện và điều khiển tự động trên ô tô - TH Huỳnh Lê Minh Thiện 7 2-5 P.TH 27-02-2023 Nhóm 1
K12OTO1 Tư tưởng Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Thế 4 8-11 Hội trường
K12DVA1 Tiếng Anh chuyên ngành nhà hàng 2 Phạm Quỳnh Hoa 3 8-11 P.105A 30-01-2023
K12DVA1 Quản trị tác nghiệp và điều hành bếp Đặng Trang Viễn Ngọc 2 2-5 P.105A 2 8-11 P.105A 30-01-2023
K12DVA1 Quản trị chất lượng dịch vụ Đinh Thị Kim Chi 4 8-11 P.201 30-01-2023
K12DVA1 Thực tập 2
K12DVA1 Tổ chức sự kiện Nguyễn Trần Bảo Trinh 7 2-5 P.201 30-01-2023
K12DVA1 Tư tưởng Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Thế 4 2-5 Hội trường 30-01-2023
K12LOG1 Nghiệp vụ Hải quan Hồ Quốc Đức 6 8-11 P.207B 30-01-2023
K12LOG1 Tiếng Anh chuyên ngành Logistics 2 Nguyễn Ngọc Hoa Kỳ 5 8-11 P.105A 30-01-2023
K12LOG1 Khai thác dữ liệu trong Logistics & Chuỗi cung ứng Huỳnh Đăng Khoa 4 8-11 P.105A 30-01-2023
K12LOG1 Kiến tập
K12LOG1 Thực hành Logitics và Quản lý chuỗi cung ứng (Chuyên đề thực tiễn) Nguyễn Đức Hùng 7 8-11 P.105A 30-01-2023
K12LOG1 Quản trị mối quan hệ Hồ Quốc Đức 6 2-5 P.103 30-01-2023
K12NNA2 Thực hành giảng dạy Tiếng Anh Lương Hà Chúc Quỳnh 7 2-5 P.207B 30-01-2023
K12LOG1 Tư tưởng Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Thế 4 2-5 Hội trường 30-01-2023
K12NNA2 Lý thuyết giảng dạy Tiếng Anh Huỳnh Ái 6 8-11 P.202A 30-01-2023
K12NNA2 Tiếng Anh Du lịch 2 Phạm Quỳnh Hoa 4 8-11 P.202A 30-01-2023
K12NNA2 Ngữ nghĩa học Phan Thanh Tuấn 7 8-11 P.202A 30-01-2023
K12NNA2 Tiếng Anh Thương mại 2 Phạm Thị Hải Vân 5 8-11 P.202A 30-01-2023
K12NNA2 Tiếng Anh cao cấp Tống Thị Trương Nhung 3 2-5 P.202A 30-01-2023
K12NNA2 Tư tưởng Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Thế 4 2-5 Hội trường 30-01-2023
K12NNA1 Lý thuyết giảng dạy Tiếng Anh Huỳnh Ái 6 2-5 P.202A 30-01-2023
K12NNA1 Thực hành giảng dạy Tiếng Anh Lương Hà Chúc Quỳnh 7 8-11 P.207B 30-01-2023
K12NNA1 Tiếng Anh Du lịch 2 Phạm Quỳnh Hoa 3 2-5 P.207B 30-01-2023
K12NNA1 Tiếng Anh Thương mại 2 Phạm Thị Hải Vân 5 2-5 P.202A 30-01-2023
K12NNA1 Ngữ nghĩa học Phan Thanh Tuấn 7 2-5 P.202A 30-01-2023
K12NNA1 Tiếng Anh cao cấp Tống Thị Trương Nhung 3 8-11 P.202A 30-01-2023
K12KDO2 Quản trị mối quan hệ Hồ Quốc Đức 6 2-5 P.103 30-01-2023
K12KDO2 Hành vi khách hàng Nguyễn Đức Hùng 7 2-5 P.04 30-01-2023
K12NNA1 Tư tưởng Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Thế 4 2-5 Hội trường 30-01-2023
K12KDO2 Nghiệp vụ xuất nhập khẩu Huỳnh Đăng Khoa 4 2-5 P.201 30-01-2023
K12KDO2 Đạo đức kinh doanh & Văn hóa công ty Nguyễn Xuân Viễn 3 8-11 P.201 30-01-2023
K12KDO2 Quản trị marketing Lâm Ngọc Điệp 5 8-11 P.103 30-01-2023
K12KDO2 Khởi nghiệp & Lập kế hoạch kinh doanh Võ Thị An Nhi 2 8-11 P.201 30-01-2023
K12KDO2 Tư tưởng Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Thế 4 8-11 Hội trường 30-01-2023
K12KDO1 Hành vi khách hàng Nguyễn Đức Hùng 7 2-5 P.04 30-01-2023
K12KDO1 Quản trị mối quan hệ Hồ Quốc Đức 6 2-5 P.103 30-01-2023
K12KDO1 Đạo đức kinh doanh & Văn hóa công ty Nguyễn Xuân Viễn 3 8-11 P.201 30-01-2023
K12KDO1 Nghiệp vụ xuất nhập khẩu Huỳnh Đăng Khoa 4 2-5 P.201 30-01-2023
K12KDO1 Tư tưởng Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Thế 4 8-11 Hội trường 30-01-2023
K12KDO1 Khởi nghiệp & Lập kế hoạch kinh doanh Võ Thị An Nhi 2 8-11 P.201 30-01-2023
K12KDO1 Quản trị marketing Lâm Ngọc Điệp 5 8-11 P.103 30-01-2023
K12KTO2 Tin học kế toán 2 (Phần mềm kế toán) Đỗ Thị Minh Quyền 3 8-11 P.101 30-01-2023
K12KTO2 Kế Toán Mỹ Đỗ Thị Minh Quyền 5 8-11 P.05 30-01-2023
K12KTO2 Kế toán Thuế Lê Thị Tú Trinh 6 8-11 P.07 13-02-2023
K12KTO2 Kế toán chi phí giá thành Trần Thị Hồng Diễm 2 2-5 P.05 30-01-2023
K12KTO1 Tin học kế toán 2 (Phần mềm kế toán) Đỗ Thị Minh Quyền 3 8-11 P.101 30-01-2023
K12KTO2 Tư tưởng Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Thế 4 2-5 Hội trường 30-01-2023
K12KTO2 Kiểm toán 2 Bùi Nguyên Khá 7 2-5 P.05 30-01-2023
K12KTO1 Kế toán Thuế Lê Thị Tú Trinh 6 8-11 P.07 13-02-2023
K12KTO1 Kế Toán Mỹ Đỗ Thị Minh Quyền 5 8-11 P.05 30-01-2023
K12KTO1 Kế toán chi phí giá thành Trần Thị Hồng Diễm 2 2-5 P.05 30-01-2023
K12LKT1 Luật thuế Nguyễn Thị Bích Phượng 6 2-5 P.206 30-01-2023
K12LKT1 Tội phạm học Đỗ Hoàng Anh 7 8-11 P.206 30-01-2023
K12LKT1 Luật thuế quốc tế Nguyễn Thị Bích Phượng 5 2-5 P.206 30-01-2023
K12KTO1 Tư tưởng Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Thế 4 8-11 Hội trường 30-01-2023
K12KTO1 Kiểm toán 2 Bùi Nguyên Khá 7 2-5 P.05 30-01-2023
K12LKT1 Luật ngân hàng Trương Thị Tuyết Minh 6 2-5 P.206 6 8-11 P.206 01-05-2023
K12LKT1 Luật ngân sách Trần Linh Huân 7 2-5 P.206 7 8-11 P.206 01-05-2023
K12LKT1 Luật cạnh tranh Đỗ Hoàng Anh 7 2-5 P.206 30-01-2023
K12LKT1 Pháp luật về thương mại điện tử Trần Linh Huân 5 2-5 P.206 5 8-11 P.206 01-05-2023
K12TCH1 Tài chính quốc tế Nguyễn Thị Hải Bình 6 8-11 P.03 06-02-2023
K12LKT1 Tư tưởng Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Thế 4 8-11 Hội trường 30-01-2023
K12TCH1 Phân tích tài chính Phan Huy Tâm 3 8-11 P.03
K12TCH1 Quản trị ngân hàng thương mại Nguyễn Anh Thư 4 2-5 P.03 30-01-2023
K12TCH1 Phân tích và thẩm định tín dụng Nguyễn Ngọc Thắng 7 2-5 P.03 06-02-2023
K12TCH1 Quản trị rủi ro tài chính Nguyễn Hữu Quyền 5 2-5 P.03 06-02-2023
K12TCH1 Kiến tập
K12TCH1 Tư tưởng Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Thế 4 8-11 Hội trường 30-01-2023
K12LHA1 Thực tập 2
K12LHA1 Thiết kế và điều hành tour Lưu Thắng Lợi 6 2-5 P.01 6 8-11 P.01 30-01-2023
K12LHA1 Du lịch cộng đồng Nguyễn Trần Bảo Trinh 7 8-11 P.03 30-01-2023 Nhóm 2
K12LHA1 Tổ chức sự kiện Nguyễn Trần Bảo Trinh 7 2-5 P.201 30-01-2023 Nhóm 1
K12LHA1 Tư tưởng Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Thế 4 8-11 Hội trường 30-01-2023 Nhóm 2
K12LHA1 Phát triển du lịch bền vững La Nữ Ánh Vân 3 2-5 P.04 30-01-2023
K12KSA2 Quản trị chất lượng dịch vụ Đinh Thị Kim Chi 4 8-11 P.201 30-01-2023 Nhóm 1
K12KSA2 Phát triển du lịch bền vững La Nữ Ánh Vân 3 2-5 P.04 30-01-2023
K12KSA2 Tổ chức sự kiện Nguyễn Trần Bảo Trinh 7 2-5 P.201 30-01-2023
K12KSA2 Tư tưởng Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Thế 4 2-5 Hội trường 30-01-2023
K12KSA2 Quản trị khách sạn Mai Ngọc Khánh 6 2-5 P.04 30-01-2023 Nhóm 1
K12KSA2 Tiếng Anh chuyên ngành NHKS 2 Phạm Quỳnh Hoa 5 8-11 P.207B 30-01-2023 Nhóm 2
K12KSA1 Phát triển du lịch bền vững La Nữ Ánh Vân 3 2-5 P.04 30-01-2023
K12KSA1 Tổ chức sự kiện Nguyễn Trần Bảo Trinh 7 2-5 P.201 30-01-2023
K12KSA1 Quản trị chất lượng dịch vụ Đinh Thị Kim Chi 4 8-11 P.201 30-01-2023
K12KSA1 Quản trị khách sạn Mai Ngọc Khánh 6 2-5 P.04 30-01-2023
K12KSA1 Tiếng Anh chuyên ngành NHKS 2 Phạm Quỳnh Hoa 5 2-5 P.207B 30-01-2023
K12THO1 Công nghệ phần mềm nâng cao Lê Đinh Phú Cường 7 2-5 P.104 7 8-11 P.104 30-01-2023
K12KSA1 Tư tưởng Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Thế 4 2-5 Hội trường 30-01-2023
K12THO1 Hệ điều hành Linux Lê Đinh Phú Cường 6 2-5 P.204 6 8-11 P.204 30-01-2023
K12THO1 Lập trình trên thiết bị di động Lê Thanh 5 2-5 P.204 30-01-2023
K12THO1 XML và ứng dụng Nguyễn Hữu Tiến 3 8-11 P.204 30-01-2023
K12THO1 Tư tưởng Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Thế 4 2-5 Hội trường 30-01-2023
Hội thảo Quốc tế với chủ đề “Văn hóa, Giáo dục và Du lịch với Phát triển Kinh tế” LỄ RA QUÂN CHIẾN DỊCH “MÙA HÈ XANH” NĂM 2022